DISPOZIȚIA 502/26.11.2020

Privind constituirea grupului de lucru POAD precum și locul de depozitare/recepție pentru ajutoarele alimentare conform Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 

Având în vedere:

Referatul Compartimentului Resurse Umane  și Arhivă nr.30438/25.11.2020;

HCL nr.819/24.11.2020 privind alegerea Viceprimarului Comunei Mogoșoaia, județul Ilfov;

Regulamentul(UE) nr.223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului European ;

Ordonanţa de urgenţă nr.84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD.

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE:

Art.1 Se constituie grupul de lucru Programul Operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate (POAD) cu următoarea componență:

1. Paul Mihai Nicu PRECUP –  primar;

2. Roxana Cristina CHIHAI – viceprimar;

3. Roxana Cristina BUTE – secretar general;

4. Doina Ruxandra TUDOR – consilier, compartiment asistență socială;

5. Angelica IACOB – consilier, compartiment ajutor social.

Art.2. Persoanele de contact  în relația cu furnizorul, respectiv persoanele împuternicite să semneze documentele de recepție a ajutoarelor alimentare sunt Doina Ruxandra TUDOR și Angelica IACOB.

Art.3. Locul de depozitare /recepție pentru ajutoarele alimentare ce vor fi transportate de operatorii economici contractați se stabilește la adresa din Intrarea Agricultorilor nr.2 din Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov.

Art.4  Secretarul general, persoanele desemnate, respectiv Compartimentul Resurse Umane  și Arhivă vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.

Art.5 Începând cu data prezentei dispoziții își încetează aplicabilitatea prevederile dispoziției primarului Comunei Mogoșoaia nr. 519/24.10.2019.

Art.6 Prezenta dispoziție se va comunica celor desemnați, compartimentelor de resort şi Instituției Prefectului – Județul Ilfov.

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut