DISPOZIȚIA 506/26.11.2020

Privind constituirea comisiei pentru probleme de apărare la nivelul instituției publice Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov

Având în vedere:

Referatul Compartimentului Resurse Umane  și Arhivă nr.30544/26.11.2020;

HCL nr.819/24.11.2020 privind alegerea Viceprimarului Comunei Mogoșoaia, județul Ilfov;

În baza prevederilor art. 41 alin. (2) din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare;

Conform prevederilor art. 61 din H.G. nr.370/2004 pentru apobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului.

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE:

Art.1 Se constituie comisia pentru probleme de apărare din cadrul Comunei Mogoșoaia, cu următoarea componență:

  1. Paul-Mihai-Nicu PRECUP – primar- președinte
  2. Roxana Cristina CHIHAI – viceprimar – secretar
  3. Roxana-Cristina BUTE  – secretar general- membru
  4. Valentin CIOBANU –  șef serviciu S.V.S.U.- membru

Art.2 Secretarul general, persoanele desemnate, respectiv Compartimentul Resurse Umane  și Arhivă vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.

Art.3 Începând cu data prezentei dispoziții își încetează aplicabilitatea orice prevederi anterioare.

Art.4 Prezenta dispoziție se va comunica celor desemnați, compartimentelor de resort şi Instituției Prefectului – Județul Ilfov.

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut