DISPOZIȚIA 501/26.11.2020

privind constituirea Comisiei de constatare și evaluare a pagubelor și a pierderilor înregistrate de persoane fizice/asocieri fără personalitate juridică care desfășoară activități agricole, ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale, precum și a celor produse de epizootii pe raza administrativ teritorială a comunei Mogoșoaia

Având în vedere:

Referatul Compartimentului Resurse Umane și Arhivă nr.30437/25.11.2020;

HCL nr.819/24.11.2020 privind alegerea Viceprimarului Comunei Mogoșoaia, județul Ilfov;

În baza dispozițiilor Ordinului nr.247/26.07.2017 privind constituirea Comisiei de constatare a pagubelor și evaluare a pierderilor înregistrate de persoanele fizice/asocieri fără personalitate juridică care desfășoară activități agricole, ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile care por fi asimilate dezastrelor naturale, precum și a celor produse de epizotii la nivelul județului Ilfov;

Conform prevederilor anexa nr.3 din Ordinul 1863/2016 pentru aprobarea Procedurii de reducere a normei de venit, în cazul activităţilor agricole, şi pentru aprobarea unor formulare;

În baza prevederilor art.24 alin.b) din OUG nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările ulterioare;

Conform prevederilor Ordinului Comun al Ministerului mediului și Pădurilor și Ministrului Administrației și Internelor nr.1422/192/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră.

În temeiul art. 196 alin. (1) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările  ulterioare,

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE:

Art.1 Se constituie Comisia de constatare a pagubelor și evaluare a pierderilor înregistrate de persoane fizice/asocieri fără personalitate juridică care desfășoară activități agricole, ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale ca îngheț, grindină, polei, ploaie abundentă, secetă și inundații, precum și a epizotiilor ce afectează peste 30% din suprafețele destinate producției agricole vegetale/animale deținute la nivelul comunei Mogoșoaia, cu următoarea componență:

  • Roxana Cristina CHIHAI, viceprimar;
  • Valentin CIOBANU, șef serviciu SVSU;
  • Andreea Iuliana ZAHARIUC, consilier principal, Compartimentului Fond Funciar și Registru Agricol.

Art.2 Membrii Comisiei de constatare și evaluare a pagubelor și a pierderilor înregistrate, vor întocmi Procese – verbale și/sau Rapoarte ce vor cuprinde evaluări constatate cu ocazia deplasării în teren la producerea unor calamități naturale sesizate de persoane fizice sau juridice afectate. Pentru fiecare obiectiv verificat se va constitui un dosar cu documente justificative (fotografi și/sau schițe, etc) care vor sta la baza întocmirii Procesului – verbal și/sau raportului. Membrii Comisiei va avea în vedere prevederile menționate în dispozitivul prezentei dispoziții.

Art.3 Secretarul general, persoanele desemnate, respectiv Compartimentul Resurse Umane  și Arhivă vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.

Art.4 Începând cu data prezentei dispoziții, își încetează aplicabilitatea prevederile dispoziției primarului Comunei Mogoșoaia nr. 396/19.11.2018.

Art.5 Prezenta dispoziţie se comunică persoanelor desemnate, compartimentelor de resort și Instituţiei Prefectului – Județul Ilfov.

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut