DISPOZIȚIA 500/26.11.2020

Privind constituirea comisiei comunale pentru organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor în anul 2021

Având în vedere:

Referatul Compartimentului Resurse Umane  și Arhivă nr. 30436/25.11.2020;

                     HCL nr.819/24.11.2020 privind alegerea Viceprimarului Comunei Mogoșoaia, județul Ilfov;

Dispozițiile art.4 alin.(6) și ale art.34 alin.(3) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021;

Prevederile art.155 alin.(2) lit.b) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările ulterioare.

În temeiul art. 196 alin. (1)  lit. b) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

                            PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE:

Art.1 Se constituie comisia comunală pentru organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor în anul 2021 , cu următoarea componență:

             Președinte: Paul Mihai Nicu PRECUP – primar;

             Vicepreședinte: Roxana Cristina CHIHAI – viceprimar;

             Secretar : Roxana Cristina BUTE – secretar general;

             Membrii: Anișoara GĂIȘTEANU – director – Școala Gimnazială nr.1 Mogoșoaia;

                                Petruța SPÎNU – inspector – compartiment Satre Civilă;

                                Gabriel IORDĂCHESCU – șef serviciu – Serviciul Public Poliția Locală Mogoșoaia;

                                Aurel CARALIU  –  cadru didactic – Școala Gimnazială nr.1 Mogoșoaia.

Art.2 Persoanele desemnate, vor asigura desfășurarea în bune condiții a activității de recensământ  al populației și locuințelor. 

Art.3 Secretarul general, persoanele desemnate, respectiv Compartimentul Resurse Umane și Arhivă vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.

Art.4 Începând cu data prezentei dispoziții, își încetează aplicabilitatea prevederile dispoziției primarului Comunei Mogoșoaia nr. 226/15.05.2020.

Art.5 Prezenta dispoziţie se comunică persoanelor desemnate, compartimentelor de resort și Instituţiei Prefectului – Județul Ilfov.

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut