DISPOZIŢIA 452/10.11.2021

Privind convocarea ședinței extraordinară de îndată a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 11.11.2021

Având în vedere:

Referatul Secretarului General al Comunei Mogoșoaia nr. 30730/10.11.2021;

Conform art. 22 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local Mogoșoaia aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 37/22.04.2021

În temeiul art. 133 alin. (2) lit. a) și art. 134 alin. (4) teza finală, art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA EMITE URMĂTOAREA DISPOZIȚIE:

Art.1 Convocarea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în ședință extraordinară de îndată din data de 11.11.2021 ora 18.00 care va avea loc la sediul Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia din Șoseaua București Târgoviște nr. 107, cu următoarele materiale înscrise pe ordinea de zi:

1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinară din 28.10.2021 a Consiliului Local Mogoșoaia,

2. Aprobarea participării Comunei Mogoșoaia la „ Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public ” și pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „ Modernizare iluminat public stradal în Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov prin programul Administrației Fondului pentru Mediu privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public”.

3. Aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Mogoșoaia, județ Ilfov.

4. Pentru completarea HCL nr. 16/18.02.2021 privind aprobarea suspendării HCL nr. 10/30.05.2003, HCL nr. 11/05.05.2004, HCL nr. 109/30.11.2007, HCL nr. 18/25.01.2008, HCL nr. 193/20.09.2011 și HCL nr. 217/25.04.2018 cu modificările și completările ulterioare

5. Privind concesionarea unui spațiu cu destinația de cabinet medical de medicina familiei, situat în comuna Mogoșoaia, șos. București-Târgoviște nr. 133

Pentru Proiectele de hotărâre nr. 2-4

Inițiator – Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisie de specialitate – Comisia pentru Amenajarea Teritoriului și Urbanism, juridică, activități economico – financiare, protecția mediului, agricultură, fonduri europene, disciplină

Pentru Proiectele de hotărâre nr. 5

Inițiator – Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisie de specialitate – Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie

Art. 2 Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi de la articolul 1 din prezenta dispoziție.

Art. 3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali în mapă de ședință, pe semnătura acestora sau prin poșta electronică.

Art. 4 Prezenta dispoziție se comunică prin grija secretarului general potrivit prevederilor art. 135 alin. (4) și art. 243 alin. (1) lit. e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
11 noiembrie 2021

Sari la conținut