DISPOZIŢIA 435/26.10.2020

Privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții, precum și a dispozițiilor emise de primarul Comunei Mogoșoaia.

Având în vedere:

Referatul nr. 28032/23.10.2020 prin care se propune aprobarea Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții, precum și a dispozițiilor emise de primarul comunei Mogoșoaia;

În temeiul prevederilor Anexei nr. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Conform art. 84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă prin elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA EMITE URMĂROAREA DOPOZIȚIE:

Art. 1 Se aprobă Regulamentul propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții, precum și a dispozițiilor emise de primarul comunei Mogoșoaia, prevăzut în anexa la prezenta dispoziție.

Art. 2 Prezenta dispoziție va fi adusă la îndeplinire de către Secretarul general și compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului al comunei Mogoșoaia.

Art. 3 Prezenta dispoziție va fi comunicată, compartimentelor de resort, responsabilului cu publicarea în Monitorul Oficial Local în format electronic și Instituției Prefectului – Județul Ilfov.

Primarul Comunei Mogoșoaia,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul General,
Roxana Cristina Bute


Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut