DISPOZIȚIA 420/12.10.2020

Privind desemnarea unei persoane din cadrul Serviciului de Asistență Socială ce va monitoriza activitatea persoanelor ce au obligația de a presta muncă neremunerată în folosul comunității

Având în vedere:

Referatul Compartimentului Resurse Umane și Arhivă nr. 27243/12.10.2020;

HCL nr. 806/28.08.2020 pentru aprobarea procedurii de lucru pentru stabilirea domeniilor serviciilor publice în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității;

În temeiul prevederilor art. 51, al art. 61 și al art. 104-106 din Legea nr. 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune;

În baza prevederilor art. 51 alin. (9), al art. 52 și al art. 57 din Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal;

În baza prevederilor art. 93 alin. (3) din Codul Penal;

În temeiul art. 155 alin. (5) lit. e) și al art. 196 alin. (1), lit. b) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările ulterioare,

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE:

Art. 1 Începând cu data prezentei dispoziții, se desemnează doamna Ileana TELEGARU pentru a monitoriza activitatea persoanelor ce au obligația de a presta muncă neremunerată în folosul comunității.  

Art. 2 Secretarul General, Compartimentul Resurse Umane și Arhivă şi persoana desemnată la art. 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții.

Art. 3 Prezenta dispoziţie se comunică doamnei Ileana TELEGARU, compartimentelor de resort şi Instituției Prefectului – Județul Ilov.

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut