DISPOZIŢIA 411/09.08.2022

Privind convocarea ședinței extraordinară de îndată a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 10.08.2022

Primarul comunei Mogoşoaia;

Având în vedere:

Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 18532/09.08.2022

Conform art. 22 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local Mogoșoaia aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 37/22.04.2021

În temeiul art. 133 alin. (2) lit. a) și art. 134 alin. (4) teza finală, art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE:

Art.1 Convocarea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în ședință de îndată din data de 10.08.2022, ora 17.00 care va avea loc la sediul Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia din Șoseaua București Târgoviște nr. 107, cu următoarele materiale înscrise pe ordinea de zi:

1.       Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia din 28.07.2022;

2.       Proiect de hotărâre nr. 79 din 08.08.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Progresul Mogoșoaia pe anul 2022;

3.       Proiect de hotărâre nr. 80 din 08.08.2022 privind modificarea HCL nr. 16 din 18.02.2021 privind aprobarea suspendării HCL nr. 10/30.05.2003, HCL nr. 11/05.05.2004, HCL nr. 109/30.11.2007, HCL nr. 18/25.01.2008, HCL nr. 193/20.09.2011 și HCL nr. 217/25.04.2018;

4.       Proiect de hotărâre nr. 81 din 09.08.2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 39/31.03.2022 privind înființarea Clubului Sportiv Progresul Mogoșoaia;

5.       Proiect de hotărâre nr. 82 din 09.08.2022 privind aprobarea înființării secțiilor de fotbal și box în cadrul Clubului Sportiv Progresul Mogoșoaia și afilierea la Asociația Județeană de Fotbal Ilfov și respectiv Federația Română de Box.

Pentru proiectele de hotărâre nr. 2-5

Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisia pentru Amenajarea Teritoriului si Urbanism, activități economico – financiare, agricultură, protecția mediului și turism, juridică și disciplină

Pentru proiectul de hotărâre nr. 2, 4, 5

Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisia pentru turism, tineret și spor

Art. 2 Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre înscris pe proiectul ordinii de zi de la articolul 1 din prezenta dispoziție.

Art. 3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali în mapă de ședință, pe semnătura acestora.

Art. 4 Prezenta dispoziție se comunică prin grija secretarului potrivit prevederilor art. 135 alin. 4 și art. 243 alin. 1 lit. e din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Primar,                                                                               Contrasemnează,

Paul Mihai Nicu Precup                                                     Secretar General,

                                                                                          Bute Roxana Cristina

Actualizat la:
9 august 2022

Sari la conținut