DISPOZIȚIA 393/18.09.2020

Privind constituirea unității de implementare a proiectului “Colectarea selectivă – un nou pas către o comunitate civilizată”, Programul Național de Dezvoltare Rurală – Măsura 1.2 Îmbunătățirea colectării selective prin activități de conștientizare și promovare

Având în vedere:

Referatul Compartimentului Resurse Umane nr. 25176/16.09.2020;

Prevederile art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;

În temeiul art. 8 și art.9 din Carta Europeană a Autonomiei Locale, adoptate la Strassbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Prevederile art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind codul Civil, republicată, cu modificările ulterioare;

Cererea de Finanțare pentru realizarea Proiectului “Colectarea selectivă – un nou pas către o comunitate civilizată” Programul Național de Dezvoltare Rurală – Măsura 1.2 Îmbunătățirea colectării selective prin activități de conștientizare și promovare;

Punctul B7-B8 din planul de activități al proiectului “Colectarea selectivă – un nou pas către o comunitate civilizată”;

HCL nr.971/21.06.2019 privind implementarea proiectului “Colectarea selectivă – un nou pas către o comunitate civilizată”;

Prevederile art. 16 alin. (9) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare.

În temeiul  art. 155 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. e) și al art. 196 alin. (1), lit. b) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE:

Art. 1 Se stabilește unitatea de implementare a proiectului “Colectarea selectivă – un nou pas către o comunitate civilizată”, Programul Național de Dezvoltare Rurală – Măsura 1.2 Îmbunătățirea colectării selective prin activități de conștientizare și promovare, astfel:

– Manager de Proiect, din partea beneficiarului, respectiv domnul Mihail George STAICU – administrator public;

– Responsabil Achiziții, din partea societății care va oferi consultanță în implementarea proiectului;

– Responsabil Financiar, din partea societății care va oferi consultanță în implementarea proiectului;

Art. 2  Se nominalizează persoanele care vor face parte din echipele Caravanei Door to Door, astfel:

–  Roxana LAZĂR, Expert, Comuna Mogoșoaia;

–  Mădălina NAE, Expert, Comuna Mogoșoaia;

–  Adina GHEORGHIU, Consilier, Comuna Mogoșoaia;

–  Mihai COSTAȘ, Consilier Achiziții Publice, Comuna Mogoșoaia;

Art. 3 (1) Unitatea de implementare a proiectului este responsabilă de implementarea, monitorizarea, supervizarea activităților proiectului în conformitate cu prevederile contractului de finanțare, normelor legale aplicabile precum și cu instrucțiunile de implementare.

(2) Managerul de proiect va aviza fișele de pontaj care atestă timpul efectiv lucrat în cadrul activităților proiectului, pentru fiecare dintre persoanele nominalizate.

Art. 4 Prezenta dispoziţie se comunică celor interesați, compartimentelor de resort și Instituției Prefectului – Județul Ilfov.

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut