DISPOZIŢIA 378/18.09.2020

Privind convocarea ședinței de îndată a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 21.09.2020

Având în vedere:

Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 25404/18.09.2020;

În temeiul art. 133 alin. (4), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (4), alin. (5), art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

PRIMARUL COMUNEI MOGOŞOAIA DISPUNE:

Art.1 Convocarea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în ședință de îndată din data de 21.09.2020, ora 18.30 care va avea loc la sediul Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia din Șoseaua București-Târgoviște nr. 107, cu următoarele materiale înscrise pe ordinea de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia din 28.08.2020.

2. Pentru alegerea președintelui de ședință pentru luna septembrie 2020.

3. Privind darea în folosință gratuită a unor bunuri – dispozitive electronice cu conexiune la internet în vederea facilitării activităților didactice la distanță pentru elevii și cadrele didactice ale Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia.

4. Privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local Mogoșoaia și a unui reprezentant al Comunei Mogoșoaia în vederea constituirii Consiliului de Administrației al Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia, precum și desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Mogoșoaia în cadrul Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității din unitatea de învățământ.

5. Privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Comunei Mogoșoaia pe anul 2020.

Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia:

Comisia pentru Amenajarea Teritoriului si Urbanism, Activități economico-financiare, Agricultură, Protecția Mediului și Turism, Juridică și Disciplină

Art. 2 Consilierii Locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi de la articolul 1 din prezenta dispoziție.

Art. 3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali în mapă de ședință, pe semnătura acestora.

Art. 4 Prezenta dispoziție se comunică prin grija Secretarului General potrivit prevederilor art. 135 alin. (4) și art. 243 alin. (1) lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut