DISPOZIȚIA 22/17.01.2020

Privind desemnarea funcționarilor din cadrul S.P.C.L.E.P. Mogoșoaia, respectiv din cadrul Compartimentului Stare Civilă să furnizeze și să prelucreze datele cu caracter personal din Registrul Național de Evidență a Persoanelor reglementat de O.U.G. nr. 97/2005 și actele de stare civilă reglementate de Legea nr. 119/1996

Având în vedere:

Referatul Compartimentului Resurse Umane și Arhivă nr. 3747/17.01.2019;

Prevederile O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români (r1), actualizată cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă (r2), actualizată cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Legii nr. 129/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

Prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);

În temeiul art. 155 alin. (5) lit. e), al art. 196 alin. (1), lit. b) și al art. 200 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE:

Art. 1 Se desemnează doamna Musceleanu Irina și domnul Tudor Laurențiu funcționari publici în cadrul S.P.C.L.E.P. Mogoșoaia să furnizeze și să prelucreze date cu caracter personal din Registrul Național de Evidență a Persoanelor reglementat de O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români (r1), actualizată cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2 Se desemnează doamna Spînu Petruța funcționar public în cadrul Compartimentului Stare Civilă, să furnizeze și să prelucreze date cu caracter personal în ceea ce privește actele de stare civilă reglementate de Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă (r2), actualizată cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3 Începând cu data prezentei dispoziții își încetează aplicabilitatea prevederiledispoziției Primarului Comunei Mogoșoaia nr. 253/13.05.2016.

Art. 4 Secretarul General, persoanele desemnate, respectiv Compartimentul Resurse Umane și Arhivă vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții.

Art. 5 Prezenta dispoziție se comunică persoanelor desemnate, compartimentelor de resort, respectiv Instituției Prefectului – Județul Ilfov.

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut