DISPOZIȚIA 335/27.08.2020

Privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru procedura de achiziție “Furnizare europubele și eurocontainere prevăzute cu CIP de identificare”.

Având în vedere:

Referatul Compartimentului Achiziții Publice și Administrativ nr. 19981/20.07.2020;

Prevederile art. 126 din H.G. nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE:

Art. 1 Se numește comisia de evaluare a ofertelor pentru procedura de achiziție  “Furnizare europubele si eurocontainere prevăzute cu CIP de identificare”.

Art. 2 Secretarul General al Comunei, Compartimentul Achiziții Publice și Administrativ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.

Art. 3 Prezenta dispoziţie se va comunica compartimentelor de resort şi Instituţiei Prefectului – Județul Ilfov.

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut