DISPOZIŢIA 319/28.08.2020

Privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 28.08.2020

Având în vedere:

Referatul Secretarului General al Comunei Mogoșoaia nr. 22572/21.08.2020.

În temeiul art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (5), art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

PRIMARUL COMUNEI MOGOŞOAIA DISPUNE:

Art. 1 Convocarea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în ședința ordinară din data de 28.08.2020, ora 19.30 care va avea loc la sediul Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia din Șoseaua București-Târgoviște nr. 107, cu următoarele materiale înscrise pe ordinea de zi:

  1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare din 30.07.2020 a Consiliului Local Mogoșoaia,
  2. Privind completarea HCL 767/29.04.2020 pentru modificarea HCL nr. 151/29.04.2010 privind aprobarea modalității de gestiune a serviciului de colectare selectivă a deșeurilor către S.C. COLECTARE DEȘEURI MOGOȘOAIA S.R.L.;
  3. Privind anularea Hotărârii Consiliului Local nr. 159/23.01.2019 privind supraimpozitarea terenului cu nr. cadastral 53326;
  4. Privind aprobarea contractului-cadru pentru acoperirea costurilor pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și încredințarea în vederea valorificării deșeurilor de ambalaje gestionate prin serviciul de salubrizare al U.A.T. Mogoșoaia la nivelul U.A.T. Mogoșoaia, jud. Ilfov și a încheierii acestuia cu S.C. Greenpoint Management S.A., în calitate de organizație care implementează răspunderea extinsă a producătorilor;
  5. Pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea obiectivului de investiții “Modernizare str. Fermei în comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov”;
  6. Privind reînnoirea mandatului administratorului S.C. COLECTARE DEȘEURI MOGOȘOAIA S.R.L și împuternicirea Primarului Comunei Mogoșoaia în vederea semnării Deciziei Asociatului Unic al S.C. COLECTARE DEȘEURI MOGOȘOAIA S.R.L;
  7. Privind aprobarea procedurii de lucru pentru stabilirea domeniilor serviciilor publice și locul în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității;
  8. Privind aprobarea rectificării bugetului general de venituri şi cheltuieli al Comunei Mogoșoaia pe anul 2020;
  9. Privind darea in folosință gratuită a unor bunuri imobile către SC COLECTARE DEȘEURI MOGOȘOAIA SRL.

Pentru Proiectele de hotărâre nr. 2-9:

Inițiator – Primarul Comunei Mogoșoaia,

Comisie de specialitate – Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, activități economico-financiare, protecția mediului și turism, juridică și disciplină;

Art. 2 Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi de la articolul 1 din prezenta dispoziție.

Art. 3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali în mapă de ședință, pe semnătura acestora sau prin poșta electronică.

Art. 4 Prezenta dispoziție se comunică prin grija Secretarului General potrivit prevederilor art. 135 alin. (4) și art. 243 alin. (1) lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut