DISPOZIŢIA 318/ 19.08.2020

Privind constituirea unei comisii de recepție la terminarea lucrărilor în cadrul Obiectivului de investiții: “Asfaltare strada Nichita Stănescu în comuna Mogoșoaia, Județul Ilfov”

Având în vedere:

Potrivit art. 2 pct. 1, art. 22 pct. f din Legea nr 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;

Referatul Compartimentului Dezvoltare și Investiții nr. 22397/19.08.2020 prin care se propune constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor în cadrul Obiectivului de investiții: “Asfaltare strada Nichita Stănescu în Comuna Mogosoaia, Județul Ilfov”;

Conform art. 7 din H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;

Contractul de lucrări nr. 20773 încheiat în data de 14.08.2019;

În temeiul art. 196 alin. (1),  lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE:

Art. 1 Se numește comisia de recepție la terminarea lucrărilor în cadrul Obiectivului de investiții: “Asfaltare strada Nichita Stănescu în Comuna Mogosoaia, Județul Ilfov”, în următoarea componenţă:

Președinte:   Roxana Manoil, Consilier IA – Comuna Mogoșoaia

Membri:        Mihai Costaș, Consilier IA – Comuna Mogoșoaia

                        Roxana Cristina Bute, Secretar General – Comuna Mogoșoaia

                        Ionel Iordan, Inspector I superior – Comuna Mogoșoaia

                        Alexandru Nae, Expert I principal – Comuna Mogoșoaia

                        Narda Melania Ionescu, Inspectoratul de Stat în Construcții Ilfov

Membru supleant: Ionuț Cernat, Consilier

         Secretar: Răzvan Drăguleț, Diriginte de șantier S.C. Rami Mondovia Construct S.R.L.

Art. 2 Secretarul și Compartimentul Achiziții Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei    dispoziţii.

Art. 3 Prezenta dispoziție se va comunica comisiei și Instituției Prefectului – Județul Ilfov.

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut