DISPOZIŢIA 317/19.08.2020

Privind constituirea unei comisii de recepție la terminarea lucrărilor în cadrul Obiectivului de investiții: “Modernizare străzi în comuna Mogoșoaia: str. Halaicului, str. Tudor Arghezi și str. Crinului în comuna Mogoșoaia, județul Ilfov”

Având în vedere:

Potrivit Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare     art. 2 pct. 1, art. 22 pct. f,

Referatul Compartimentului Dezvoltare și Investiții nr. 22396/19.08.2020 prin care se propune constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor în cadrul Obiectivului de investiții: “Modernizare străzi în comuna Mogoșoaia: str. Halaicului, str. Tudor Arghezi și str. Crinului în comuna Mogoșoaia, județul Ilfov”,

H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare, art. 7,

Contractul de lucrări nr. 20773 încheiat în data de 14.08.2019,

În temeiul art. 196 alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE:

Art. 1 Se numește comisia de recepție la terminarea lucrărilor în cadrul Obiectivului de investiții: “Modernizare străzi în comuna Mogoșoaia: str. Halaicului, str. Tudor Arghezi și str. Crinului în comuna Mogoșoaia, județul Ilfov”, în următoarea componenţă:

Președinte: Roxana Manoil, Consilier IA – Comuna Mogoșoaia

Membri: Mihai Costaș, Consilier IA – Comuna Mogoșoaia

                 Roxana Cristina Bute, Secretar General – Comuna Mogoșoaia

                 Ionel Iordan, Inspector I superior – Comuna Mogoșoaia

                 Alexandru Nae, Expert I principal – Comuna Mogoșoaia

                 Narda Melania Ionescu, Inspectoratul de Stat în Construcții Ilfov

Membru supleant: Ionuț Cernat, Consilier

                             Secretar: Răzvan Drăguleț, Diriginte de șantier S.C. Rami Mondovia Construct S.R.L.

Art. 2 Secretarul și Compartimentul Achiziții Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei    dispoziţii.

Art. 3 Prezenta dispoziție se va comunica comisiei și Instituției Prefectului – Județul Ilfov.

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut