DISPOZIŢIA 302/07.08.2020

Privind constituirea unei comisii de recepție finală în cadrul Obiectivului de investiții: “Reabilitare termică a blocurilor M1 și M3, comuna Mogoșoaia, Județul Ilfov “

Având în vedere:

Referatul Compartimentului Dezvoltare și Investiții nr. 21341/05.08.2020 prin care se propune constituirea comisiei de recepție finală în cadrul obiectivului de investiții “Reabilitare termică a blocurilor M1 și M3, comuna Mogoșoaia, Județul Ilfov;

Prevederile art. 2 alin. (1) și al art. 22 lit. f) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit art. 7 și art. 11 din H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;

Contractul de lucrări nr. 14344 încheiat în data de 08.10.2015;

În temeiul art. 196 alin. (1),  lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE:

Art. 1 Se numește comisia de recepție finală pentru lucrările  executate în cadrul  Obiectivului de investiții “Reabilitare termică a blocurilor M1 si M3, comuna Mogosoaia, Județul Ilfov”,  în următoarea componenţă:

Președinte:         – Roxana Manoil, Consilier 1A – Comuna Mogoșoaia

Membri:              – Mihai Costaș, Consilier IA – Comuna Mogosoaia

                             – Cristina Roxana Bute, Secretar General – Comuna Mogoșoaia

                             – Ionel Iordan, Inspector I superior – Comuna Mogosoaia

                             – Alexandru Nae, Expert I principal – Comuna Mogosoaia

Membru supleant:  Mihail George Staicu, Administrator Public

                             Secretar: Mihai Stan, Diriginte de șantier

Invitați: Florin Udriște, Proiectech Construct S.R.L.

Marius Tomescu, Ziggy Construct S.R.L

Art. 2 Secretarul General și Compartimentul Achiziții Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.

Art. 3 Prezenta dispoziție se va comunica comisiei (de recepție finală) și Instituției Prefectului Ilfov.

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut