DISPOZIȚIA 293/31.07.2020

Privind stabilirea calității de evaluator, respectiv de contrasemnatar în scopul evaluării performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici de conducere și de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mogoșoaia pentru anul 2020

Având în vedere:

Referatul Compartimentului Resurse Umane și Arhivă nr. 20766/29.07.2020;

Conform prevederilor art. 11 alin. (7) raportat la prevederile art. 11 alin. (4) lit. d), respectiv prevederile art. 12 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Dispozițiile art. VII din Hotărârea nr. 546/2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici;

În temeiul 196 alin. (1), lit. b) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE:

Art. 1 Stabilirea calității de evaluator, respectiv de contrasemnatar în scopul evaluării performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici de conducere și de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mogoșoaia pentru anul 2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 2 Secretarul General, Compartimentul Resurse Umane și Arhivă, respectiv funcționarii publici nominalizați la art. 1, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.

Art. 3 Prezenta dispoziţie se va comunica compartimentelor de resort şi Instituţiei Prefectului – Județul Ilfov.

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut