DISPOZIȚIA 292/30.07.2020

Privind actualizarea fișelor posturilor corespunzătoare funcțiilor publice de conducere și de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mogoșoaia

Având în vedere:

Referatul Compartimentului Resurse Umane și Arhivă nr. 20762/29.07.2020;

Dispozițiile art. VII din Hotărârea nr. 546/2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici;

În temeiul 196 alin. (1), lit. b) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE:

Art. 1 Actualizarea fișelor posturilor corespunzătoare funcțiilor publice de conducere și de execuție, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa la prezenta dispoziție.

Art. 2 Șefii compartimentelor funcționale ale aparatului de specialitate al primarului Comunei Mogoșoaia, vor actualiza fișele posturilor corespunzătoare funcțiilor publice.

Art. 3 Compartimentul Resurse Umane și Arhivă va centraliza fișele posturilor și le va transmite spre aprobare domnului Primar, Paul Mihai Nicu Precup.

Art. 4 Secretarul General, Compartimentul Resurse Umane și Arhivă și șefii compartimentelor funcționale ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mogoșoaia vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.

Art. 5 Prezenta dispoziţie se va comunica compartimentelor de resort şi Instituţiei Prefectului – Județul Ilfov.

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut