DISPOZIȚIA 289/24.07.2020

Cu privire la sprijinirea categoriei de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic, acordate din fonduri externe nerambursabile.

Având în vedere:

Prevederile din OUG nr. 115/17.07.2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora;

Adresa MAI – Instituția Prefectului – județ Ilfov nr. BG/8729/23.07.2020;

Referatul serviciului de specialitate nr. 20598/28.07.2020;

Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov;

În temeiul prevederile art. 155 alin. (1) lit. g), art. 196 alin (1) lit. B) și  art. 200  din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE:

Art. 1 Se aprobă destinatarii finali în cadrul S.N.S.P.V.P.A. conform tabelului anexă.

Art. 2 Secretarul General, compartimenetele Asistență Socială și Ajutor Social vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.

Art. 3 Prezenta dispoziţie se comunică persoanelor desemnate, compartimentelor de resort și Instituţiei Prefectului – Județul Ilfov.

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut