DISPOZIŢIA 284/24.07.2020

Privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 30.07.2020

Având în vedere:

Referatul Secretarului General al Comunei Mogoșoaia nr. 20346/24.07.2020.

În temeiul art. 133 alin. (1) , art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (5), art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

PRIMARUL COMUNEI MOGOŞOAIA DISPUNE:

Art. 1 Convocarea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în ședința ordinară din data de 30.07.2020, ora 18.30 care va avea loc la sediul Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia din Șoseaua București-Târgoviște nr. 107, cu următoarele materiale înscrise pe ordinea de zi:

 1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare din 29.06.2020 a Consiliului Local Mogoșoaia;
 2. Privind modificarea HCL nr. 12/30.01.2020 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici din studiul de fezabilitate ”Asfaltare străzi în comuna Mogoșoaia, județ Ilfov, str. Violetelor”;
 3. Privind modificarea HCL nr. 13/30.01.2020 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici din studiul de fezabilitate ”Asfaltare străzi în comuna Mogoșoaia, județ Ilfov, str. Soarelui”;
 4. Privind modificarea HCL nr. 14/30.01.2020 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici din studiul de fezabilitate ”Asfaltare străzi în comuna Mogoșoaia, județ Ilfov, str. Fagului, Lacurilor, Stejarului, Teiului, Salcâmului, Islaz”;
 5. Privind anularea HCL nr. 178/23.01.2019 privind supraimpozitarea terenului cu nr. cadastral 52427;
 6. Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea Obiectivului de investiții „Amenajare străzi în comuna Mogoșoaia, județ Ilfov, lărgire la 4 benzi de circulație DN1A sector km 12+350 – km 13+304,58, relocare stâlpi de iluminat și borduri carosabile”;
 7. Privind darea în folosință gratuită a unor bunuri mobile către S.C. COLECTARE DEȘEURI MOGOȘOAIA S.R.L.;
 8. Privind alegerea președintelui de ședință pentru luna iulie 2020;
 9. Privind aprobarea Raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor în comuna Mogoșoaia și a planului de măsuri aferente semestrului I 2020;
 10. Privind Modificarea HCL nr. 721/20.02.2020 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici din studiul de fezabilitate ”Amenajare parcare strada Poieni, comuna Mogoșoaia, județ Ilfov”;
 11. Privind împuternicirea Primarului Comunei Mogoșoaia, domnul Paul Mihai Nicu Precup, să semneze Hotărârile Adunării Generale a Asociațiilor a S.C. COLECTARE DEȘEURI MOGOȘOAIA S.R.L. referitoare la aprobarea situațiilor financiare anuale/semestriale;

Pentru Proiectele de hotărâre nr. 2-11:

Inițiator – Primarul Comunei Mogoșoaia,

Comisie de specialitate – Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, activități economico-financiare, protecția mediului și turism, juridică și disciplină;

Art. 2 Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi de la articolul 1 din prezenta dispoziție.

Art. 3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali în mapă de ședință, pe semnătura acestora sau prin poșta electronică.

Art. 4 Prezenta dispoziție se comunică prin grija Secretarului General potrivit prevederilor art. 135 alin. (4) și art. 243 alin. (1) lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut