DISPOZIȚIA 272/17.07.2020

Privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru procedura de achiziție “Furnizare echipamente IT mobile de tip tablete pentru U.A.T. Comuna Mogoșoaia, Județ Ilfov”.

Având în vedere:

Referatul Compartimentului Achiziții Publice și Administrativ nr. 19743/17.07.2020;

Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE:

Art.1 Se numește comisia de evaluare a ofertelor pentru procedura de achiziție “Furnizare echipamente IT mobile de tip tablete pentru U.A.T. Comuna Mogoșoaia, Județ Ilfov”.

Art. 2 Secretarul General, Compartimentul Achiziții Publice și Administrativ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.

Art. 3 Prezenta dispoziţie se va comunica compartimentelor de resort şi Instituţiei Prefectului – Județul Ilfov.

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut