DISPOZIŢIA 271/17.05.2023

DISPOZIŢIA NR. 271

DIN 17.05.2023

Privind convocarea ședinței ordinară a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 23.05.2023

Având în vedere:

Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 11800/16.05.2023

În temeiul art. 133 alin. (1) și art. 134 alin. (1) lit. a), art. 152 alin. (1) art. 196 alin. (1) lit. b) și art. 215 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE:

Art. 1 Convocarea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în ședință ordinară din data de 23.05.2023, ora 15.00 care va avea loc la sediul Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia din Șoseaua București Târgoviște nr. 107, cu următoarele materiale înscrise pe ordinea de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinara de îndată a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia din 28.04.2023.

2. Proiect de hotărâre nr. 62 din 16.05.2023 Privind acceptarea Declarației de renunțare a imobilului teren în suprafață de 245,13 mp situat în intravilanul comunei Mogoșoaia, județ Ilfov.

3. Proiect de hotărâre nr. 63 din 16.05.2023 Privind acceptarea Declarației de renunțare a imobilului teren în suprafață de 141,30 mp situat în intravilanul comunei Mogoșoaia, județ Ilfov.

4. Proiect de hotărâre nr. 64 din 16.05.2023 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Obiectivului de investiții „Rețele de canalizare pluvială și menajeră, alimentare cu apă, iluminat public și modernizare strada Morii în Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov – Retele”.

5. Proiect de hotărâre nr. 65 din 16.05.2023 Privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov.

6. Proiect de hotărâre nr. 66 din 16.05.2023 Privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici din studiul de fezabilitate “Asfaltare străzi în comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov, Str. Soarelui”.

7. Proiect de hotărâre nr. 67 din 16.05.2023 Privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici din studiul de fezabilitate “Asfaltare străzi în comuna Mogoșoaia, județ Ilfov, strada Halaicului (parțial), Motocului, Helesteului și Stupinei”.

8. Proiect de hotărâre nr. 68 din 16.05.2023 Privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de invesții “Amenajare teren de sport strada Islaz Comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov”.

9. Proiect de hotărâre nr. 69 din 16.05.2023 Pentru anularea supraimpozitării terenurilor aflate la pozitia 29 în anexa nr. 1 a HCL nr. 11/26.01.2023 privind supraimpozitarea terenurilor neîngrijite.

10. Proiect de hotărâre nr. 70 din 16.05.2023 Privind desemnarea membrului titular și a membrului supleant în cadrul Consiliului pentru Dezvoltare Regională București Ilfov.

11. Proiect de hotărâre nr. 71 din 16.05.2023 Privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local al Comunei Mogoşoaia la 31.12.2022.

12. Proiect de hotărâre nr. 72 din 16.05.2023 Privind împuternicirea Administratorului Public al Comunei Mogoșoaia, domnul Daniel Eugen Dobre să semneze Decizia Asociatului Unic al COLECTARE DEȘEURI MOGOȘOAIA SRL referitoare la aprobarea situațiilor financiare anuale/semestriale.

13. Proiect de hotărâre nr. 73 din 16.05.2023 Pentru aprobarea elaborării și implementării Strategiei de Dezvoltare Locală, în cadrul parteneriatului LEADER al GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ VLASIA ILFOV NORD-EST.

14. Proiect de hotărâre nr. 74 din 16.05.2023 Privind aprobarea participării în cadrul acordului de cooperare pentru organizarea și exercitarea activității de audit public intern, acord în care Filiala Județeană Ilfov a Asociației Comunelor din România are rol de organizator.

15. Proiect de hotărâre nr. 75 din 16.05.2023 Privind transmiterea sectorului de drum național DNCB km 67+500-km 69+050 din domeniul public al Statului, și administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în domeniul public al Comunei Mogoșoaia.

16. Proiect de hotărâre nr. 76 din 16.05.2023 Privind încheierea unui protocol de cooperare între Județ Ilfov-Consiliul Județean, Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov, Spitalul de Obstretică Ginecologie Buftea și Tensa Art Design S.A. cu Comuna Mogoșoaia în vederea realizării proiectului de interes public ”Ilfovul prin ochii tai”.

17. Proiect de hotărâre nr. 77 din 16.05.2023 Privind acordarea unor pachete cadou copiilor din comuna Mogoșoaia cu ocazia zilei de 1 iunie.

18. Proiect de hotărâre nr. 78 din 16.05.2023 Privind aprobarea rectificarii bugetului general de venituri și cheltuieli al Comunei Mogosoaia pe anul 2023.

19. Proiect de hotărâre nr. 79 din 16.05.2023 Privind aprobarea numărului de autoturisme pentru activitățile specifice desfașurate de unitatea administrativ teritorială Comuna Mogoșoaia.

20. Proiect de hotărâre nr. 80 din 16.05.2023 Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Mogoșoaia și a doamnei Roxana Manoil, reprezentant al Comunei Mogoșoaia, în cadrul programului “Construim Europa împreună cu autoritățile locale”.

Pentru proiectele de hotărâre nr. 2 – 20

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

Comisia pentru Amenajarea Teritoriului si Urbanism, activități economico-financiare, agricultură, protecția mediului și turism, juridică și disciplină

Pentru proiectele de hotărâre nr. 16

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie

Pentru proiectul de hotărâre nr. 16, 17

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

Comisia pentru muncă, protecție socială și protecția copilului

Pentru proiectul de hotărâre nr.  8

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

Comisia pentru turism, tineret și sport

Art. 2 Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre înscris pe proiectul ordinii de zi de la articolul 1 din prezenta dispoziție.

Art. 3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali în mapă de ședință, pe semnătura acestora.

Art. 4 Prezenta dispoziție se comunică prin grija secretarului potrivit prevederilor art. 135 alin. (4) și art. 243 alin. (1) lit. e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Primar,                                                                               Contrasemnează,

Paul Mihai Nicu Precup                                                    Secretar General,

                                                                                            Bute Roxana Cristina

Actualizat la:
17 mai 2023

Sari la conținut