DISPOZIȚIA 234/27.05.2020

Privind constituirea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al Comunei Mogoșoaia

Având în vedere:

Referatul Compartimentului Resurse Umane și Arhivă nr. 15517/26.05.2020;

Dispozițiile art. 5 alin. (1) și alin. (3), respectiv art. 6 din Normele Tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor şi al judeţelor aprobate prin Hotărârea nr. 392/2020;

Prevederile art. 607 alin. (5) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul  art.155  alin. (5) lit. d), al art. 196 alin. (1), lit. b) și al art. 200 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

PRIMARUL COMUNEI MOGOŞOAIA DISPUNE:

Art. 1 Se constituie comisia specială pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al Comunei Mogoșoaia, cu următoarea componență:

Președinte: Paul Mihai Nicu Precup – Primar

Membri :    Roxana Cristina Bute – Secretar General UAT Comuna Mogoșoaia;

                     Cernat Ionuț – Șef Serviciu;

                      Nae Alexandru – Expert;

                      Iordan Ionel – Inspector;

                      Căpălneanu Raluca Mirela – Consilier Juridic;

                      Zahariuc Andreea Iuliana – Consilier.

 Membrii supleanți: Tudor Adriana Coca – Consilier;

                                    Mărcuș Valentina – Consilier;

                                    Homescu Victor – Consilier;

                                    Dobre Daniel – Consilier;

                                    Tudor Doina Ruxandra – Consilier;

                                    Lazăr Roxana – Expert.

Art. 2 Persoanele desemnate la art. 1 vor întocmi și actualiza inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al Comunei Mogoșoaia. 

Art. 3 Secretarul General, persoanele desemnate la art. 1 și Compartimentul Resurse Umane  și Arhivă vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.

Art. 4 Prezenta dispoziţie se comunică celor interesați, compartimentelor de resort și Instituţiei Prefectului – Județul Ilfov.

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut