DISPOZIȚIA 231/22.05.2020

Privind stabilirea unor măsuri pe perioada stării de urgență, respectiv pe perioada stării de alertă

Având în vedere:

Referatul Compartimentului Resurse Umane și Arhivă nr. 12617/18.05.2020;

Dispozițiile Decretului Președintelui nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României;

Dispozițiile Decretului Președintelui nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României;

Prevederile art. 7 alin. (1) și alin. (8) din Ordonanța de Urgență nr. 70 din 14 mai 2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative;

Dispozițiile art. 28 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

Prevederile  art. 1 și prevederile art. 10 pct. 1 al Anexei nr. 3 din Hotărârea nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

Prevederile art. 3 indice 1 alin. (3) raportat la art. 4 din  Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Hotărârii nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ; 

În temeiul art. 196 alin. (1), lit. b) și al art. 200 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE:

Art.1 Majorarea în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, următorilor salariați, pentru perioada 01-31 mai 2020:

– Bute Roxana Cristina  

– Cernat Ionuț

– Vișan Manuela Lavinia

– Caia Andreea

– Diți Ciprian

Art. 2 Secretarul General, Serviciul Financiar Contabilitate, Compartimentul Resurse Umane și Arhivă vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.

Art. 3 Prezenta dispoziţie se va comunica compartimentelor de resort şi Instituţiei Prefectului – Județul Ilfov.

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut