DISPOZIŢIA 228/ 22.05.2020

Privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 29.05.2020

Având în vedere:

Referatul Secretarului General al Comunei Mogoșoaia nr. 13085/22.05.2020,

În temeiul art. 133 alin. (1) , art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (5), art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

PRIMARUL COMUNEI MOGOŞOAIA DISPUNE:

Art.1 Convocarea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în ședința ordinară din data de 29.05.2020, ora 18.30 care va avea loc la sediul Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia din Șoseaua București Târgoviște nr. 107, cu următoarele materiale înscrise pe ordinea de zi:

  • Privind acordarea unor drepturi copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă din Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov.

Pentru Proiectele de hotărâre nr. 2 – 4

Inițiator – Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisie de specialitate – Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, activități economico-financiare, protecția mediului și turism, juridică și disciplină

Art. 2 Consilierii Locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi de la articolul 1 din prezenta dispoziție.

Art. 3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali în mapă de ședință, pe semnătura acestora sau prin poșta electronică.

Art. 4 Prezenta dispoziție se comunică prin grija Secretarului potrivit prevederilor art. 135 alin. (4) și art. 243 alin. (1) lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut