DISPOZIȚIA 226 /15.05.2020

Privind constituirea comisiei comunale pentru organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor în anul 2021

Având în vedere:

Referatul Compartimentului Resurse Umane și Arhivă nr. 12547/14.05.2020;

Dispozițiile art. 4 alin. (6) și ale art. 34 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 19/2020

privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România

în anul 2021;

Prevederile art. 155 alin. (2) lit. b) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind

Codul Administrativ;

În temeiul art. 196 alin. (1), lit. b) și al art.200 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind

Codul Administrativ,

PRIMARUL COMUNEI MOGOŞOAIA DISPUNE:

Art. 1 Se constituie comisia comunală pentru organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor în anul 2021, cu următoarea componență:

Președinte: Paul Mihai Nicu Precup – primar

Vicepreședinte: Marian Constantin – viceprimar

Secretar:  Roxana Cristina Bute – Secretar General UAT Comuna Mogoșoaia;

Membri:  

  • Anișoara Găișteanu – director – Școala Gimnazială nr. 1 Mogoșoaia;
  • Petruța Spînu – Inspector – compartiment Satre Civilă;
  • Gabriel Iordăchescu – Șef Serviciu – Serviciul Public Poliția Locală Mogoșoaia;
  • Aurel Caraliu  –  cadru didactic – Școala Gimnazială nr. 1 Mogoșoaia.

Art. 2 Persoanele desemnate la art. 1 vor asigura desfășurarea în bune condiții a activității

de recensământ  al populației și locuințelor. 

Art. 3 Secretarul General, persoanele desemnate la art. 1 și Compartimentul Resurse Umane

și Arhivă vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.

Art. 4 Prezenta dispoziţie se comunică celor interesați, compartimentelor de resort și

Instituţiei Prefectului – Județul Ilfov.

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut