DISPOZIŢIA 223/15.05.2020

Privind convocarea ședinței extraordinare a Comitetului Local pentru Situații de Urgență în data de 15.05.2020

Având în vedere:

Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 12597/15.05.2020;

Luând în considerare situația existentă la nivel internațional și național cu privire la cazurile de infecție cu coronavirus (COVID-19), în vederea prevenirii și gestionării infecțiilor cu coronavirus pe teritoriul comunei Mogoșoaia;

În temeiul art. 44 și art. 24 din Ordonanța de Urgență nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență;

În conformitate cu art. 10 și art. 11 lit. a) din H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Constituției României;

Hotărârea nr. 24 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control al infecțiilor în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2

PRIMARUL COMUNEI MOGOŞOAIA DISPUNE:

Art. I Convocarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență în ședința extraordinară din data de 15.05.2020, ora 09.00 care va avea loc la sediul din Șos. București-Târgoviște nr. 138, cu următoarea ordine de zi:

 1. Dezinfectarea zilnică a spațiilor din incinta Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia pe perioada desfășurării activităților de pregătire pentru elevii claselor terminale precum și pentru organizarea examenelor naționale pe perioada stării de alertă stabilită la nivel național.
 2.  Dezinfectarea zilnică a spațiilor din incinta instituțiilor publice din Comuna Mogoșoaia, care au program de lucru cu publicul, pe toată perioada stării de alertă stabilite la nivel național.
 3. Suspendarea tuturor activităților culturale, artistice, sportive precum și a altor manifestări publice organizate în spații deschise sau închise pe teritoriul comunei Mogoșoaia pe toată perioada stării de alertă stabilite la nivel național, cu excepția celor prevăzute de Hotărârea Comitetului Național pentru situații de urgență nr. 24 din 15 mai 2020.
 4. Operatorii economici publici și privați de pe raza comunei Mogoșoaia au obligația de a lua măsuri pentru: a)Asigurarea triajului epidemiologic constând în controlul temperaturii personalului propriu și vizitatorilor, la punctele de control – acces în incinte; b)Dezinfectarea obligatorie a mâinilor înaintea intrării în spațiile de lucru; c)Respectarea regulilor privind desfășurarea activității în birourile cu spații comune; d) Decalarea programului de lucru pentru entitățile cu un număr mai mare de 50 de salariați astfel încât începerea, respectiv terminarea programului de lucru să se realizeze la intervale de minimum o oră pe parcursul a minimum trei ore în tranșe de minimum 20% din personal; e)Accesul publicului să fie organizat astfel încât să fie asigurată o suprafață minimă de 4 mp pentru fiecare client și o distanță minimă de 2 m între oricare două persoane apropiate; f)Să nu permită accesul persoanelor a căror temperatură corporală măsurată la intrarea în incintă depășește 37,3o Celsius; g) Să asigure dezinfectarea suprafețelor expuse și evitarea aglomerării de persoane în special zonele caselor de marcat/ghișeelor.
 5. Operatorii de transport persoane în regim de taxi și operatorii de transport public de călători au obligația de a lua măsuri pentru dezinfectarea frecventă a autoturismelor/autobuzelor la începutul și la sfârșitul fiecărei curse pe toată perioada stării de alertă stabilită la nivel național.
 6. Interzicerea accesului altor persoane cu excepția Consilierilor Locali, a Primarului și a Secretarului General la desfășurarea ședințelor comisiilor de specialitate și a ședințelor Consiliului Local pe toată perioada stării de alertă stabilită la nivel național.
 7. Suspendarea audiențelor acordate de Primarul Comunei Mogoșoaia și de Consilierii Locali pe toată durata stării de alertă stabilită la nivel național.
 8. Se reia activitatea cu publicul, începând cu data de 18 mai 2020, a Compartimentului Taxe și Impozite Locale în intervalul orar 8:30-14:00 cu permiterea accesului unei singure persoane, astfel încât să fie asigurată o suprafață minimă de 4 m pentru fiecare cetățean și o distanță minimă de 2 m între oricare două persone apropiate pe toată perioada stării de alertă stabilită la nivel național.
 9. Se reia activitatea cu publicul a Compartimentului Registratură prin deschiderea unui ghișeu unic cu permiterea accesului în interior a unei singure persoane pe toată perioada stării de alertă stabilită la nivel național.
 10. Se reia activitatea cu publicul a Compartimentului Stare Civilă cu permiterea accesului în interior a unei singure persoane, pe toată perioada stării de alertă stabilită la nivel național.
 11. Se reia activitatea cu publicul a Serviciului Asistență Socială cu permiterea accesului în interior a unei singure persoane pe toată perioada stării de alertă stabilită la nivel național.
 12. Se reia activitatea cu publicul a Serviciului Public Evidența Persoanelor cu permiterea accesului în interior a unei singure persoane pe toată perioada stării de alertă stabilită la nivel național.
 13. Se recomandă utilizarea în continuare a mijloacelor electronice pentru transmiterea solicitărilor. Toate documentele necesare desfășurării activității sunt accesibile online pe website-ul primăriei, primaria.mogosoaia.ro.
 14. Este interzis accesul în clădirile instituțiilor publice ale Primăriei, cu excepția accesului publicului în serviciile și compartimentele menționate la art. 9 – art. 12. Lucrul cu publicul se va realiza prin depunerea documentațiilor online la adresa de e-mail primaria@mogosoaia.ro, fax nr. 021.351.66.95, servicii poștale sau prin depunere la registratura instituției..
 15. Comuna Mogoșoaia va asigura accesul persoanelor în interiorul clădirilor cu respectarea următoarelor măsuri: a)Nu se va permite accesul persoanelor a căror temperatură corporală măsurată la intrarea în incintă depășește 37,3o Celsius;

b)Se va asigura dezinfectarea suprafețelor expuse și evitarea aglomerării de persoane în special în zonele ghișeelor

c)Se va solicita cetățenilor să folosească dispenserul cu dezinfectant la accesul în incintă;

d)Nu va permite accesul persoanelor care nu poartă mască de protecție

e)Toți cetățenii vor respecta indicațiile personalului care asigură accesul în incintă.

16.Se dispune redeschiderea Parcului Mogoșoaia începând cu data de 15 mai 2020 cu excepția locurilor de joacă pentru copii și cu respectarea măsurilor generale de prevenire și protecție.

Art. 2 Prezenta dispoziție se comunică prin grija Secretarului General potrivit prevederilor art. 135 alin. (4) și art. 243 alin. (1) lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut