DISPOZIȚIA 218/13.05.2020

Privind desemnarea domnului Nae Alexandru, funcția publică expert clasa I, grad profesional superior, Compartiment Urbanism, ca persoană responsabilă pentru punerea în aplicare a Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL nr. 729/2020

Având în vedere:

Referatul Compartimentului Resurse Umane  și Arhivă nr. 12061/06.05.2020;

Prevederile art. 57 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și actualizările ulterioare;

Conform dispozițiilor Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;

H.C.L. nr. 729/20.02.2020 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;

În temeiul art. 155 alin. (5) lit. e) și lit. f),  al art. 196 alin. (1), lit. b)  și al art. 200 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE:

Art. 1  Desemnarea domnului Nae Alexandru, funcția publică Expert clasa I, grad profesional superior, Compartiment Urbanism, ca persoană responsabilă pentru punerea în aplicare a Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL nr. 729/2020.

Art. 2 Secretarul General, Compartimentul Resurse Umane și Arhivă, respectiv  persoana desemnată vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții.

Art. 3  Prezenta dispoziţie se comunică domnului Nae Alexandru, compartimentelor de resort și Instituției Prefectului – Județul Ilfov.

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut