DISPOZIȚIA 209/28.04.2020

Privind componența Comisiei Paritare constituită la nivelul Instituției Publice Locale Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov

Având în vedere:

Referatul Compartimentul Resurse Umane nr. 11347/23.04.2020;

Dispozițiile art. 488 şi art. 489 din din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art. 3, art. 4, art. 6, art. 7 alin. (1) şi art. 9 din H.G. nr. 833/2007, privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;

Procesul verbal nr. 4/10793/15.04.2020 privind alegerea președintelui comisiei paritare constituită la nivelul Instituției Publice Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov;

În temeiul art. 196 alin. (1), lit. b) și al art. 200 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE:

Art. 1 Constituirea Comisiei Paritare la nivelul Instituției Publice Locale Comuna Mogoşoaia – judeţul Ilfov cu următoarea componență:

Membrii titulari desemnați de conducătorul unității:

Membru titular: Tudor Adriana Coca – Consilier clasă I, grad profesional superior;

Membru titular: Lazăr Roxana – Expert clasă I, grad profesional principal.

Membrii titulari desemnați de funcţionarii publici:

Membru titular: Tudor Doina Ruxandra – Consilier clasă I, grad profesional superior;

Membru titular: Iacob Angelica – Consilier clasă I, grad profesional superior.

Membrul supleant desemnat de conducătorul unității:

Membru supleant: Vișan Manuela Lavinia – Consilier clasă I, grad profesional principal.

Membrul supleant desemnat de funcţionarii publici:

Membru supleant: Şerban Valentina Elena – Consilier clasă I, grad profesional asistent.

Secretar titular: Telegaru Ileana  – Consilier clasă I, grad profesional asistent;

Secretar supleant: Iordan Ionel – Inspector I, grad profesional superior.

Art. 2 Desemnarea doamnei Tudor Doina Ruxandra – Consilier clasă I, grad profesional superior, ca Preşedinte al comisiei paritare îşi va exercita atribuţiile stabilite potrivit art. 14 alin. (1), iar secretarul titular al comisiei își va exercita atribuţiile prevăzute la art. 14 alin. (2) din H.G. nr. 833/2007.

Art. 3 Comisia Paritară își va desfășura activitatea la sediul instituției publice locale Comuna Mogoşoaia din judeţul Ilfov, șos. București – Târgoviște, nr. 138, com. Mogoșoaia. Competențele și atribuțiile sunt stabilite potrivit art. 13 prevăzute în  H.G. nr. 833/2007.

Pentru activitatea desfăşurată în cadrul comisiei paritare, preşedintele, membrii şi secretarul comisiei paritare au dreptul la un spor lunar de 1%, care se aplică la salariul de bază al fiecăruia.

Art. 4  Membrii comisiei paritare sunt numiţi pe o perioadă de 3 ani.

Art. 5 Preşedintele comisiei paritare este ales pe o perioadă de un an.

Art. 6  Funcţionarea comisiei paritare se va face  cu respectarea prevederilor art. 15 -19 din H.G. nr. 833/2007.

Art. 7 Începând cu data prezentei dispoziții, își încetează aplicabilitatea prevederile dispoziției Primarului Comunei Mogoșoaia nr. 172/2019.

Art. 8 Secretarul General, membrii comisiei paritare, respectiv Compartimentul Resurse Umane și Arhivă vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.

Art. 9 Prezenta dispoziție va fi comunicată membrilor comisiei paritare, compartimentelor de resort  şi Instituţiei Prefectului – Județul Ilfov.

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut