DISPOZIŢIA 197/23.04.2020

Privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 29.04.2020

Având în vedere:

Referatul Secretarului General al Comunei Mogoșoaia nr. 11261/23.04.2020;

În temeiul art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (5), art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

PRIMARUL COMUNEI MOGOŞOAIA DISPUNE:

Art. 1 Convocarea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în ședința ordinară din data de 29.04.2020, ora 18.00 care va avea loc prin utilizarea mijloacelor electronice urmare a declarării stării de urgență la nivel național, cu următoarele materiale înscrise pe ordinea de zi:

 1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare din 13.03.2020 a Consiliului Local Mogoșoaia,
 2. Privind  acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-llfov,
 3. Pentru aprobarea procedurii privind organizarea prin mijloace electronice a ședințelor Comisiilor de specialitate și ale Consiliului Local Mogoșoaia în situații excepționale,
 4. Privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mogoșoaia și al serviciilor publice de interes local fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local
 5. Privind contractarea de servicii de auditare de către S.C. COLECTARE DEȘEURI MOGOSOAIA S.R.L., Comuna Mogoșoaia fiind asociat unic al acesteia,
 6. Pentru anularea HCL nr. 111/30.01.2020 privind supraimpozitarea terenului cu număr cadastral 56530,
 7. Pentru anularea HCL nr. 112/30.01.2020 privind supraimpozitarea terenului cu număr cadastral 56530,
 8. Pentru anularea HCL nr. 113/30.01.2020 privind supraimpozitarea terenului cu număr cadastral 56528,
 9. Pentru anularea HCL nr. 114/30.01.2020 privind supraimpozitarea terenului cu număr cadastral 56528,
 10. Pentru anularea HCL nr. 145/30.01.2020 privind supraimpozitarea terenului cu număr cadastral 55124,
 11. Privind modificarea HCL nr. 137/31.10.2013 privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii activității de administrare a domeniului public și privat al unității administrativ teritoriale Comuna Mogoșoaia pentru activitatea de amenajare și întreținere spații verzi,
 12. Pentru modificarea HCL nr. 151/24.08.2010 privind aprobarea modalității de gestiune a serviciului de colectare selectivă a deșeurilor către S.C. COLECTARE DEȘEURI MOGOSOAIA S.R.L.,
 13. Pentru modificarea HCL nr. 152/24.08.2010 privind aprobarea caietului de sarcini, regulamentului și situației bunurilor mobile și imobile date în administrarea serviciului de colectare selectivă a deșeurilor Mogoșoaia,

Inițiator – Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisie de specialitate – Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, activități economico-financiare, protecția mediului și turism, juridică și disciplină

Art. 2 Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi de la articolul 1 din prezenta dispoziție.

Art. 3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se transmit Consilierilor Locali prin utilizarea poștei electronice.

Art. 4 Prezenta dispoziție se comunică prin grija Secretarului potrivit prevederilor art. 135 alin. (4) și art. 243 alin. (1) lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut