DISPOZIȚIA 201/23.04.2020

Privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor: ,,Contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 30.000.000 lei, în vederea asigurării finanțării obiectivelor de interes local” 

Având în vedere:

Raportul nr. 11267/23.04.2020;

În baza prevederilor art. 29 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice actualizată cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin. (1), lit. b) și al art. 200 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

PRIMARUL COMUNEI MOGOŞOAIA DISPUNE:

Art. 1  Începând cu data prezentei se constituie comisia de evaluare a ofertelor: ,,Contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 30.000.000 lei, în vederea asigurării finanțării obiectivelor de interes local” cu următoarea componență:

  • Dl. Ionuț Cernat – Președinte
  • Dna. Roxana Cristina Bute – Membru
  • Dna. Roxana Manoil – Membru
  • Dl. Mihai Costaș – Membru
  • Dl. Iuliu Dan Gogescu – Expert tehnic cooptat

Art. 2 Secretarul General al Comunei, Serviciul Financiar Contabilitate și persoanele desemnate la art. 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.

Art. 4 Prezenta dispoziţie se comunică persoanelor desemnate, compartimentelor de resort și Instituţiei Prefectului – Județul Ilfov.

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut