DISPOZIȚIA 185/10.04.2020

Privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul instituției publice Comuna Mogoșoaia

Având în vedere:

Referatul Compartimentului Resurse Umane și Arhivă nr. 10368/08.04.2020;

Prevederile OUG nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice;

Prevederile art. 3 din Regulamentul nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE;

Dispozițiile art. 155 alin. (5) lit. a) și lit. b) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

În temeiul  art. 196 alin. (1), lit. b) și al art. 200 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE:

Art. 1 Actele emise în format electronic de către instituția publică Comuna Mogoșoaia vor fi semnate cu semnătură electronică calificată, acestea fiind asimilate înscrisurilor autentice.

Art. 2 Înscrisurile emise de către instituția publică Comuna Mogoșoaia, ca urmare a solicitărilor primite în format electronic, sub semnătură electronică, se comunică în format electronic cu excepția în care solicitantul menționeză în cererea adresată că dorește răspunsul în format letric.

Art. 3 Actele interne pot fi emise în format electronic sau în format letric.

Art. 4 Secretarul General, compartimentele de resort, respectiv Compartimentul Resurse Umane și Arhivă vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.

Art. 5 Prezenta dispoziţie se comunică compartimentelor de resort și Instituţiei Prefectului – Județul Ilfov.

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut