DISPOZIȚIA 164/27.03.2020

Privind modificarea sediului a două secții de votare aflate în limita administrativ-teritorială a comunei Mogoșoaia

Având în vedere:

Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia înregistrat cu nr. 9809/27.03.2020 din care reiese necesitatea modificării delimitării secțiilor de votare, aflate în limita administrativ-teritorială a comunei Mogoșoaia;

Avizul conform al Autorității Electorale Permanente nr. 248/19.03.2020 înregistrat la Comuna Mogoșoaia sub nr. 9808/27.03.2020,

 În confomitate cu prevederile:

Ținând cont de:

  • Hotărârea Consiliului Local nr. 862/18.03.2019 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 116/27.12.2017 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Mogoșoaia;

În temeiul art. 155 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. b), art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE:

Art. 1 Se aprobă modificarea sediului a două secții de votare, aflate în limita administrativ-teritorială a comunei Mogoșoaia, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 2 Celelalte arondări aflate în limita administrativ-teritorială a comunei Mogoșoaia rămân neschimbate.

Art. 3 Dispoziția se va comunica persoanei autorizate să opereze în Registrul electoral în cel mult 48 de ore de la intrarea în vigoare a acesteia, iar modificările de orice natură aprobate prin avizul conform al Autorității Electorale Permanente sunt operate de acesta, în cel mult 48 de ore de la data comunicării dispoziției Primarului.

Art. 4 Prezenta dispoziție va fi comunicată Instituției Prefectului Județului Ilfov, Autorității Electorale Permanente – Biroului Județean Ilfov și va fi adusă la cunoștință publică celor interesați în termenul prevăzut de lege.

Art. 5 Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform art. 1, art. 7 și art. 11 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, la autoritatea sau instanța competentă material și teritorial.

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut