DISPOZIȚIA 159/17.03.2020

Privind desemnarea salariațiilor din cadrul instituției Comuna Mogoșoaia care vor utiliza/opera pe platforma PCUe_Punctul de Contact Unic Electronic în vederea soluționării cererilor din partea persoanelor fizice și juridice

Luând în considerare situația existentă la nivel internațional și național cu privire la cazurile de infecție cu coronavirus (COVID-19), în vederea prevenirii și gestionării infecțiilor cu coronavirus pe teritoriul comunei Mogoșoaia

Având în vedere:

Referatul Compartimentului Resurse Umane și Arhivă nr. 9352/17.03.2020;

Decretul Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

Prevederile OUG nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România, actualizată cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Legii nr. 68/2010 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România;

Dispozițiile art. 155 alin. (5) lit. a) și lit. b) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul  art. 196 alin. (1), lit. b) și al art. 200 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

 PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE:

Art. 1 Se desemnează următorii salariați din cadrul instituției Comuna Mogoșoaia care vor utiliza/opera pe platforma PCUe_Punctul de Contact Unic Electronic în vederea soluționării cererilor din partea persoanelor fizice și juridice:                                

Administrator: Cernat Ionuț, Șef Serviciu, Serviciul Financiar Contabilitate.

Utilizatori:

Compartimentul Taxe și Impozite:

  • Vișan Manuela Lavinia, Consilier;
  • Cozma Florentina, Referent.

Compartimentul Urbanism:

  • Nae Alexandru, Expert;
  • Homescu Mircea Victor, Consilier.

Compartimentul Fond Funciar și Registru Agricol:

  • Zahariuc Andreea Iuliana, Consilier.

Art. 2 Secretarul General, persoanele desemnate la art. 1, respectiv Compartimentul Resurse Umane și Arhivă vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.

Art. 3 Prezenta dispoziţie se comunică persoanelor desemnate la art. 1, compartimentelor de resort și Instituţiei Prefectului – Județul Ilfov.

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut