DISPOZIŢIA 156/21.04.2023

Privind convocarea ședinței ordinară a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 27.04.2023

Având în vedere:

Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 9407/21.04.2023

În temeiul art. 133 alin. (1) și art. 134 alin. (1) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE:

Art. 1 Convocarea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în ședință ordinară din data de 27.04.2023, ora 15.00 care va avea loc la sediul Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia din Șoseaua București Târgoviște nr. 107, cu următoarele materiale înscrise pe ordinea de zi:

1.    Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinară a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia din 30.03.2023.

2.    Proiect de hotărâre nr. 42 din 19.04.2023 Privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr. 1 Mogoşoaia, pentru lunile ianuarie, februarie, martie 2023.

3.    Proiect de hotărâre nr. 43 din 19.04.2023 Privind darea în folosință a unui bun mobil către SC Colectare Deșeuri Mogoșoaia SRL.

4.    Proiect de hotărâre nr. 44 din 19.04.2023 Privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Comuna Mogoșoaia și Asociația Hands Across România în vederea implementării proiectului „Mogoșoaia – hub educațional verde”.

5.    Proiect de hotărâre nr. 45 din 19.04.2023 Privind  alegerea președintelui de ședință pentru lunile mai, iunie și iulie 2023.

6.    Proiect de hotărâre nr. 46 din 19.04.2023 Privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a terenului în suprafață de 185.854 mp identificat cu nr. cadastral 58480 aflat în domeniul privat al Comunei Mogoșoaia, înscris în Cartea Funciară nr. 58480 Mogoșoaia.

7.    Proiect de hotărâre nr. 47 din 19.04.2023 Pentru modificarea HCL nr. 117 din 14.12.2021 privind aprobarea studiului de oportunitate și a documentelor subsecvente pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare de pe raza comunei Mogoșoaia.

8.    Proiect de hotărâre nr. 48 din 19.04.2023 Privind modificarea HCL nr. 137/31.10.2013 privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii activitatii de administrare a domeniului public si privat al unitatii administrativ teritoriale Comuna Mogosoaia pentru activitatea de amenajare si intretinere spatii verzi.

9.    Proiect de hotărâre nr. 49 din 19.04.2023 Privind punerea în aplicare a dispozițiilor Sentinței Civile nr. 146/CA/14.03.2023 pronunțată de Tribunalul Bihor prin care au fost anulate hotărârile emise de Consiliul Local al Comunei Mogoșoaia de suspendare a Planurilor Urbanistice Zonale ce reglementează “zona Livadă”, respectiv: HCL nr. 10/30.05.2003, HCL nr. 11/05.05.2004, HCL nr. 109/30.11.2007, HCL nr. 18/25.01.2008, HCL nr. 193/20.09.2011 și HCL nr. 217/25.04.2018.

10. Proiect de hotărâre nr. 50 din 20.04.2023 Privind acordarea unor drepturi copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă din Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov.

11. Proiect de hotărâre nr. 51 din 20.04.2023 Privind aprobarea scoaterii din functiune si valorificarii prin casare a unor bunuri aflate in patrimoniul comunei Mogosoaia.

12. Proiect de hotărâre nr. 52 din 21.04.2023 Privind aprobarea unui protocol de cooperare cadru între Județul llfov – Consiliul Județean și U.A.T. Mogoșoaia, privind schimbul de date și informații digitale cu scopul actualizării și dezvoltării bazelor de date spațiale administrate.

Pentru proiectele de hotărâre nr. 2 – 12

Inițiator Primarul și Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

Comisia pentru Amenajarea Teritoriului si Urbanism, activități economico-financiare, agricultură, protecția mediului și turism, juridică și disciplină

Pentru proiectele de hotărâre nr. 4, 5, 10

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie

Pentru proiectul de hotărâre nr. 5, 10

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

Comisia pentru muncă, protecție socială și protecția copilului

Pentru proiectul de hotărâre nr. 5

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

Comisia pentru turism, tineret și sport

Art. 2 Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre înscris pe proiectul ordinii de zi de la articolul 1 din prezenta dispoziție.

Art. 3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali în mapă de ședință, pe semnătura acestora.

Art. 4 Prezenta dispoziție se comunică prin grija secretarului potrivit prevederilor art. 135 alin. (4) și art. 243 alin. (1) lit. e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Primar,                                                                               Contrasemnează,

Paul Mihai Nicu Precup                                                 Secretar General,

                                                                                            Bute Roxana Cristina

Actualizat la:
24 aprilie 2023

Sari la conținut