DISPOZIŢIA 150/16.04.2021

Privind convocarea ședinței ordinară a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 22.04.2021

Având în vedere:

Referatul Secretarului General al Comunei Mogoșoaia nr. 8639/16.04.2021.

În temeiul art. 133 alin. (1) , art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (5), art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PRIMARUL COMUNEI MOGOSOAIA EMITE URMATOAREA DISPOZITIE:

Art.1 Convocarea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în ședință ordinară din data de 22.04.2021 ora 18.00 care va avea loc la sediul Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia din Șoseaua București Târgoviște nr. 107, cu următoarele materiale înscrise pe ordinea de zi:

  1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței de îndată din 08.04.2021 a Consiliului Local Mogoșoaia,
  2. Pentru anularea supraimpozitării terenurilor aflate la pozițiile 106, 107, 134 în anexa nr. 1 a HCL nr. 12/28.01.2021 privind supraimpozitarea terenurilor neîngrijite
  3. Privind preluarea străzilor Poieni și Martha Bibescu predate prin Hotărârea Consiliului Local Mogoșoaia nr. 719/20.02.2020 în administrarea Consiliului Județean Ilfov
  4. Privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile mai, iunie, iulie 2021
  5. Pentru aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamililală S+P+M, împrejmuire, utilități – str. Brazilor, nr. 18 – nr. cadastral 671
  6. Privind aprobarea Protocolului de colaborare privind colectarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice
  7. Privind aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Comunei Mogosoaia pe anul 2021
  8. Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia

Pentru Proiectele de hotărâre nr. 2-8

Inițiator – Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisie de specialitate – Comisia pentru Amenajarea Teritoriului și Urbanism, juridică, activități economico – financiare, protecția mediului, agricultură, fonduri europene, disciplinăPrivind aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia, județ Ilfov

9. Privind aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia, județ Ilfov

10. Privind acordarea unor drepturi copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă din Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov

Pentru Proiectele de hotărâre nr. 9-10

Inițiator – Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisie de specialitate – Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie

11. Privind aprobarea Metodologiei de aplicare a prevederilor Legii nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă la nivelul UAT Mogoșoaia

12. Pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 20/18.02.2021 privind aprobarea procedurii de identificare a beneficiarilor stimulentului educațional sub formă de tichete sociale

13. Privind aprobarea Regulamentul de acordare a ajutoarelor de urgență în Comuna Mogoșoaia

Pentru Proiectele de hotărâre nr. 11-13

Inițiator – Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisie de specialitate – Comisia pentru muncă, protecție-socială și protecția copilului

Pentru Proiectul de hotărâre nr. 4

Inițiator – Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisie de specialitate – Comisia pentru turism, tineret și sport

Art. 2 Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi de la articolul 1 din prezenta dispoziție.

Art. 3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali în mapă de ședință, pe semnătura acestora sau prin poșta electronică.

Art. 4 Prezenta dispoziție se comunică prin grija secretarului general potrivit prevederilor art. 135 alin. (4) și art. 243 alin. (1) lit. e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
19 aprilie 2021

Sari la conținut