DISPOZIȚIA 138/27.02.2020

Privind aprobarea planului anual de perfecționare profesională a funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mogoșoaia şi al Serviciilor Publice subordonate Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia  pentru anul 2020.

Având în vedere:

Referatul Compartimentului Resurse Umane și Arhivă nr. 7651/27.02.2020;

Conform art. 459, al art. 488 și al art. 489 alin. (2) din din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Ținând cont de prevederile art. 14 alin. (1) lit. a), art. 16 din H.G. nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici;

În baza dispozițiilor art. 2, art. 3, art. 4 alin. (1) şi art. 5 ale Ordinului nr. 13601/2008 al Preşedintelui ANFP, pentru aprobarea termenelor şi a formatului standard de transmitere a datelor şi informaţiilor privind planul anual de perfecţionare profesională şi fondurile alocate în scopul instruirii funcţionarilor publici, modificat şi completat prin Ordinul nr. 1952/2010;

Ținând cont de prevederile Ordinului nr. 762/2015, pentru stabilirea domeniilor prioritare de formare profesională pentru administraţia publică;

Conform prevederilor art. 13 alin. (1) lit. b) din H.G. nr. 833/2007, privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;

Procesul-verbal nr. 7565/26.02.2020, privind avizarea planului anual de perfecționare profesională;

Dispozițiile art. 192, art. 194 şi art. 195 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii (r2) actualizată cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 155 alin. (5) lit. e), al art. 196 alin. (1), lit. b) și al art. 200 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE:

Art. 1 Se aprobă planul anual de perfecţionare profesională al funcţionarilor publici şi al personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mogoșoaia şi al Serviciilor Publice subordonate Consiliului Local al comunei Mogoșoaia  pentru anul 2020, conform anexelor ataşate la prezenta.

Art. 2 Perfecţionarea profesională, precum şi orice măsură privind pregătirea profesională a funcţionarilor publici/personal contractual, în condiţiile în care aceasta implică utilizarea fondurilor bugetare ale instituţiei publice, se va face cu condiţia încadrării în resursele financiare alocate prin bugetul local, aprobat cu această destinaţie.

Art. 3 Secretarul General, Serviciul Financiar Contabilitate, respectiv Compartimentul Resurse Umane și Arhivă vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.

Art. 5 Prezenta dispoziţie se va comunica compartimentelor de resort şi Instituţiei Prefectului – Județul Ilfov.

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut