DISPOZIȚIA 137/27.02.2020

Privind constituirea comisiei de concurs/examen, respectiv comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul/examenul de promovare în grad profesional superior deținut anterior pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mogoșoaia, organizat în data de 30.03.2020 – proba scrisă

Având în vedere:

Referatul Compartimentului Resurse Umane nr. 7564/26.02.2020;

HCL nr. 726/2020 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale  aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mogoșoaia, județ Ilfov și a serviciilor publice de interes local fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local;

Dispozițiile art. 478 și ale art. 479 raportate la dispozițiile art. 618 alin. (1), alin. (4) și alin. (22) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Prevederile art. 126 raportate la prevederile art. 26 alin. (2) și art. 42 alin. (1) și alin. (2) din Hotărârea 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată;

În temeiul art. 196 alin. (1), lit. b) și al art. 200 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE:

Art. 1 Se constituie comisia de concurs/examen, respectiv comisia de soluţionare a contestaţiilor privind concursul/examenul de promovare în grad profesional superior deținut anterior pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mogoșoaia, organizat în data de 30.03.2020 – proba scrisă, cu următoarea componență:

Comisia de concurs:

Președinte – Bute Roxana Cristina, Secretar General U.A.T. – Comuna Mogoșoaia;

Membru – Cernat Ionuț – Consilier – Comuna Mogoșoaia;

Membru – Mărcuș Valentina – Consilier – Comuna Mogoșoaia;

Secretar – Ghiță Iuliana, Consilier – Comuna Mogoșoaia.

Comisia de soluționare a contestațiilor:

Președinte – Tudor Adriana Coca, Consilier – Comuna Mogoșoaia;

Membru – Avram Elena, Consilier – Comuna Mogoșoaia;

Membru – Fieraru Ștefan Valentin – Consilier – Comuna Mogoșoaia;

Secretar – Ghiță Iuliana, Consilier – Comuna Mogoșoaia.

Art. 2 Membrii comisiei de concurs/examen şi ai comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor care se află în incompatibilitate sau conflict de interese, potrivit prevederilor legale în vigoare, au obligaţia de a informa în scris, cu celeritate, persoanele care i-au desemnat şi să se abţină de la participarea sau luarea vreunei decizii cu privire la concurs.

Art. 3 Pentru participarea la lucrările comisiei de concurs, precum şi la cele ale comisiei de soluţionare a contestaţiilor, membrii acestora au dreptul la indemnizații acordate în condițiile și în limitele prevăzute în acte normative prin care sunt reglementate.

Art. 4 Prezenta dispoziție se comunică membrilor comisiilor, Compartimentului Resurse Umane și Arhivă, respectiv Instituției Prefectului – Județul Ilfov.

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut