DISPOZIŢIA 136/26.02.2020

Privind acordarea unor drepturi copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă din comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov

Având în vedere:

Referatul compartimentului Asistenţă Socială;

Hotărârea nr. 914/23.04.2019 privind acordarea unor drepturi copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă din comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov;

Prevederile art. 51 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

Prevederile H.G. 423/2016 privind aprobarea Metodologiei de alocare a sumelor necesare acordării drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerinţe educaţionale  speciale integraţi în învăţământul de masă;

Prevederile H.G. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar;

Prevederile H.G. 904/2014 privind stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;

Adresa nr. 2270/20.12.2019 emisă de către Şcoala Gimnazială nr. 1 Mogoşoaia;

În temeiul prevederilor art. 155 alin. (5), art. 196, alin. (1) lit.b) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

PRIMARUL COMUNEI MOGOŞOAIA DISPUNE:

Art. 1 Acordarea unor drepturi copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul  de masă din comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov, conform tabelului anexă.

Art. 2 Plata drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă din comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov, se va face reprezentanţilor legali ai minorilor conform tabelului anexă şi se asigură de către Comuna Mogoşoaia.

Art. 3 Secretarul General şi Serviciul de Asistenţă Socială vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.

Art. 4 Prezenta dispoziţie se comunică persoanelor nominalizate conform tabelului anexă, compartimentului de resort şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Ilfov.

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut