DISPOZIŢIA 120/14.02.2020

Privind convocarea ședinței ordinară a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 20.02.2020

Având în vedere:

Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 5637/13.02.2020;

În temeiul art. 133 alin. (1) , art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (5), art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

PRIMARUL COMUNEI MOGOŞOAIA DISPUNE:

Art. 1 Convocarea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în ședința ordinară din data de 20.02.2020, ora 18.30 care va avea loc la sediul Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia din Șoseaua București-Târgoviște nr. 107, cu următoarele materiale înscrise pe ordinea de zi:

  1. Aprobarea procesului verbal al ședinței de îndată din 13.02.2020 a Consiliului Local Mogoșoaia;
  2. Privind darea din administrarea Consiliului Local Mogoșoaia, în administrarea Consiliului Județean Ilfov a străzilor Poieni și Martha Bibescu aflate în domeniul public al Comunei Mogoșoaia;
  3. Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din studiul de fezabilitate Amenajare parcare strada Poieni, comuna Mogoșoaia, judet Ilfov;
  4. Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din studiul de fezabilitate Amenajare parcare strada Constantin Brâncoveanu, comuna Mogoșoaia, județ Ilfov;
  5. Privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu – Construire hală depozitare, organizare de șantier, amenajare, circulații auto și pietonale, parcări, spații verzi, împrejmuire teren, racord utilități;
  6. Privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea Acordului Administratorului Drumului Public în vederea realizării sau amplasării în zona acestuia a oricăror construcții, amenajări sau instalații, lucrări de branșamente și racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă și pentru intervenție de urgență în caz de avarie la rețelele edilitare;
  7. Privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile martie, aprilie, mai 2020;
  8. Privind însușirea rapoartelor de evaluare nr. 541/26.03.2019 și 542/26.03.2019, precum și aprobarea prețului de achiziție a imobilelor: apartamentul numărul 2 având 1 cameră și dependințe situat în comuna Mogoșoaia, strada Chitila Pădure nr. 2, parter, identificat cu nr. cadastral 31/2;0;2 și apartamentul numărul 3 având 1 cameră și dependințe situat în comuna Mogoșoaia, strada Chitila Pădure nr. 2/5, parter, identificat cu nr. cadastral 31/2;0;3;
  9. Privind aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Comunei Mogoșoaia pe anul 2020;

Pentru Proiectele de hotărâre nr. 2-9:

Inițiator – Primarul Comunei Mogoșoaia,

Comisie de specialitate – Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, activități economico-financiare, protecția mediului și turism, juridică și disciplină;

10. Privind organizarea evenimentului ”Sosirea Primăverii” în luna martie 2020 organizat de Comuna Mogoșoaia;

Pentru Proiectul de hotărâre nr. 10:

Inițiator – Primarul Comunei Mogoșoaia,

Comisie de specialitate – Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie;

Art. 2 Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi de la articolul 1 din prezenta dispoziție.

Art. 3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali în mapă de ședință, pe semnătura acestora.

Art. 4 Prezenta dispoziție se comunică prin grija secretarului potrivit prevederilor art. 135 alin. (4) și art. 243 alin. (1) lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut