Regulamentul procedurilor Dispozițiilor

REGULAMENT

PRIVIND MĂSURILE METODOLOGICE, ORGANIZATORICE, TERMENELE ȘI CIRCULAȚIA PROIECTELOR DE DISPOZIȚII, PRECUM ȘI A DISPOZIȚIILOR EMISE DE PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA

I. DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. Prevederile Legii nr. 24/2000 privind  normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare, definesc părţile constitutive ale actului normativ, structura, forma şi modul de sistematizare a conţinutului acestuia, procedeele tehnice privind modificarea, completarea, abrogarea, publicarea şi republicarea actelor normative, fiind obligatorii şi la elaborarea  şi emiterea proiectelor de dispoziţii.

Art. 2 Potrivit prevederilor OUG nr. 57/2019 privind aprobarea Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Primarul Comunei emite dispoziții cu caracter normativ sau individual.

Art. 3. (1) Dispoziția constituie actul juridic ce exprimă o voință manifestată unilateral de către Primarul Comunei Mogoșoaia și produce în mod direct efecte juridice, are caracter de actualitate și este obligatorie:

 1. pe întreg teritoriul comunei Mogoșoaia, în cazul în care dispoziția are caracter normativ;
 2. pentru persoana sau persoanele nominalizate, în cazul în care dispoziția are caracter individual;

(2) Prin dispoziție se creează/se modifică/se sting unele drepturi și obligații sau se aprobă/se interzice o activitate din domeniile care intră în competența Primarului, potrivit legii.

Art.4. Organizarea executării și executarea în concret a dispozițiilor constituie o preocupare constantă a Primarului, precum și a Viceprimarului, a Secretarului General, a oricăruia dintre Funcționarii Publici sau din Personalul Contractual anume responsabilizat cu aducerea la îndeplinire a dispoziției respective.

II. INIȚIEREA, ELABORAREA, STRUCTURA ȘI CONȚINUTUL PROIECTELOR DE DISPOZIȚII CE URMEAZĂ A FI EMISE DE PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA

Art. 5. – (1) La elaborarea proiectelor de dispoziții, ce nu vor contraveni legii, nici prin conținut și nici prin redactare, se vor parcurge următoarele etape, şi anume:

 1. stabilirea obiectului şi scopului reglementării;
 2. stabilirea actelor normative care reglementează problematica respectivă și abilitarea Comunei Mogoșoaia să stabilească măsuri pentru aplicarea lor;
 3. culegerea și selectarea informațiilor;
 4. prelucrarea și analizarea informațiilor;
 5. elaborarea variantelor de soluție, delimitarea celor optime ca scop şi posibilitate de înfăptuire.

(2)  După clarificarea cerințelor de legalitate, necesitate și oportunitate, se întocmește proiectul propriu-zis de către cei care îl propun și au dreptul la inițiativă.

Art. 6 (1) Proiectul de dispoziție are următoarele părți constitutive: titlul, preambulul, temeiul legal, partea dispozitivă și formula de atestare a autenticității.

(2) Titlul proiectului de dispoziție cuprinde obiectul reglementării exprimat sintetic.

(3) Se interzice ca titlul unui proiect de dispoziție să fie același cu cel al altei dispoziții în vigoare, numai dacă, prin acest proiect, se abrogă dispoziția respectivă.

(4) Preambulul cuprinde:

a) menținerea temeiului juridic pe baza și în executarea cărora proiectul de dispoziție a fost inițiat;

b) avizele avute în vedere, atunci când pentru emiterea dispoziției respective se impune obținerea unui astfel de aviz;

c) referate, rapoarte de specialitate ori diverse adrese cu privire la obiectul dispozitiei,

d) formula temeiului legal care este următoarea: “În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.

(5) Înaintea părții dispozitive, se folosește formula: “Primarul Comunei Mogoșoaia emite următoarea dispoziție: ”.

(6) Partea dispozitivă a proiectului de dispoziție reprezintă conținutul propriu-zis al reglementării, alcătuit din totalitatea normelor juridice instituite pentru sfera rapoartelor sociale ce fac obiectul acestuia.

(7) Formula de atestare a autenticității cuprinde:

 1. “Primarul Comunei Mogoșoaia”, sub care se înscrie prenumele și numele persoanei care exercită această autoritate, lasându-se spațiul necesar pentru semnătura sa;
 2. “Contrasemnează pentru legalitate”, sub care se menționează “Secretarul General”, iar sub aceasta se înscrie prenumele și numele persoanei care exercită această funcție publică de conducere, lasându-se spațiul necesar pentru semnătura sa;

Art. 7 (1) Articolele cuprind măsurile propuse, responsabilitățile și termenele privind ducerea la îndeplinire a acestora.

(2) Articolele vor fi redactate în formă prescriptivă, într-un stil clar, concis, sobru şi precis care să excludă orice echivoc cu respectarea regulilor gramaticale și de ortografie a limbii române.

(3) Folosirea unor cuvinte/ sintagme în altă limbă decât limba română este permisă numai dacă nu există un sinonim de largă răspândire în limba română.

(4) Termenii de specialitate vor fi întrebuințați numai dacă sunt consacrați și stăpâniți de către cei cărora li se adresează.

(5) Redactarea textelor se face prin folosirea cuvintelor în sensul lor curent în limba română modernă, evitându-se regionalismele.

(6) Exprimarea prin abreviere a unor denumiri sau termeni se poate face numai prin explicitare în text la prima folosire.

(7) Articolele se exprimă în textul dispoziției prin abrevierea “Art.”. Ele se numerotează în continuare, în ordinea din text, de la începutul până la sfârșitul proiectului de dispoziție, cu cifre arabe.

(8) Articolele trebuie să aibă caracter dispozitiv, să prezinte norma instituită fără explicații și justificări.

(9) Pentru accentuarea caracterului imperativ al dispoziției, la redactare, verbele vor fi utilizate la timpul prezent, forma afirmativă.

(10) În cazul în care din dispoziția normativă primară a unui articol decurg, în mod organic, mai multe ipoteze juridice, acestea vor fi prezentate în alineate distincte.

(11) Alineatul se evidențiază printr-o ușoară retragere de la alinierea textului pe verticală.

(12) În dispozițiile cu o anumită întindere, dacă un articol are două sau mai multe alineate, acestea se numerotează la începutul fiecăruia cu cifre arabe cuprinse în paranteză.

(13) Ultimele articole ale proiectului de dispoziție vor cuprinde în mod obligatoriu:

 • denumirea autorităților, instituțiilor și persoanelor interesate de conținutul dispoziției, pentru a se asigura comunicarea lor.
 • denumirea celor stabiliți să asigure ducerea la îndeplinire a prevederilor înscrise în dispoziție.

Art. 8 (1) Anexele la dispoziții trebuie să aibă un temei cadru în corpul dispoziției, purtând mențiunea că „Anexa face parte integrantă din prezenta dispoziție”.

 • Anexa va purta antetul dispoziției, precum și mențiunea „Anexă” la dispoziția nr. ___ din ______.
 • Dacă sunt mai multe anexe, acestea se numerotează cu cifre arabe, cronologic, în ordinea în care au fost enunțate în textul proiectului.
 • Autenticitatea anexelor va fi atestată conform prevederilor art. 6 alin. 7 al prezentului regulament.

Art. 9 (1)Dreptul de a iniția și propune proiecte de dispoziții aparține:

 1. Primarului Comunei Mogoșoaia
 2. Viceprimarului Comunei Mogoșoaia
 3. Secretarului General al Comunei Mogoșoaia
 4. Serviciilor şi compartimentelor din aparatul de specialitate.

Art. 10 Dispozițiile astfel întocmite, însoțite de un referat întocmit de compartimentul de resort din aparatul de specialitate în atribuțiile căruia se regăsește obiectul supus reglementării, precum și de actele preparatorii, se vor înainta Secretarului General al Comunei  pentru verificarea legalității acestora.

Art. 11 Dacă dispoziția nu întrunește cerințele de legalitate se va returna inițiatorului pentru a fi refăcută, urmând să parcurgă din nou etapele procedurale descrise mai sus.

ART. 12. (1) După semnare, dispoziția se va înapoia Secretarului General pentru a a primi un număr din registrul special de numerotare a dispozițiilor.

(2) Un original al dispoziției și al anexelor acesteia se păstrează la Secretarul General al Comunei, unul la compartimentul persoanei care l-a inițiat, iar unul va fi înaintat Prefecturii Județului Ilfov.

III. MODIFICAREA, COMPLETAREA, ABROGAREA, PUBLICAREA ȘI REPUBLICAREA DISPOZIȚIILOR

Art. 13. După intrarea în vigoare, pe durata existenței unei dispoziții pot surveni unele evenimente, precum modificarea, completarea sau abrogarea.

Art. 14 (1)Modificarea constă în schimbarea expresă a textului unuia sau mai multor articole ori alineate, dându-le o nouă formulare.

(2) Pentru exprimarea normativă a intenției de modificare se nominalizează expres textul vizat, cu toate elementele de identificare, dispoziția se formulează utilizându-se sintagma „Se modifică și va avea următorul cuprins:”, urmată de redactarea noului text.

Art. 15. – (1)Completarea unui act normativ constă în introducerea unei dispoziții noi, cuprinzând soluții și ipoteze suplimentare, care se adaugă elementelor structurate existente prin utilizarea următoarei formule de exprimare: „După articolul …/alin. ….  se introduce un nou articol/alin., cu următorul cuprins:”.

(2) Actul de completare poate să dispună renumerotarea articolelor actului completat și republicarea lui sau, ca acestea să dobândească numărul structurilor corespunzătoare din textul vechi, însoţite de un indice cifric pentru diferențiere.

Art. 16Modificarea ori completarea unei dispoziții este admisă numai dacă nu  afectează concepția generală sau caracterul unitar al acesteia, ori dacă nu privește întreaga sau cea mai mare parte a reglementărilor. În caz contrar, ele se înlocuiesc cu o nouă reglementare, urmând să fie în întregime abrogate.

Art. 17Reglementările de modificare și completare se încorporează în actul de bază de la data intrării lor în vigoare, identificându-se cu acesta, iar intervențiile ulterioare de modificare sau completare vor fi raportate tot la actul de bază.

Art. 18În cazul dispozițiilor care au ca obiect modificări sau completări, articolele se numerotează cu cifre romane, păstrându-se numerotarea cu cifre arabe pentru textele modificate sau completate.

Art. 19(1)Prevederile cuprinse într-o dispoziție, contrare unei reglementări de același nivel sau de nivel superior, vor fi abrogate.

(2) Abrogarea poate fi totală sau parțială.

(3) În cazul abrogărilor parțiale, intervenite succesiv, ultima abrogare se va referi la întregul act normativ, nu numai la textele rămase în vigoare.

(4) Abrogarea unei dispoziții, parțială sau totală, are întotdeauna caracter definitiv, nemaiputându-se repune în vigoare.

(5) Abrogarea poate fi dispusă, de regulă, printr-o prevedere distinctă în finalul unei dispoziţii care reglementează o anumită problematică, dacă aceasta afectează reglementări conexe anterioare.

Art. 20(1)Unele dispoziții pot avea aplicare limitată în timp, în spațiu sau în ce privește obiectul reglementării.

(2) Prin dispoziții ulterioare se poate prelungi, extinde sau restrânge durata de timp și aplicarea în spațiu sau se poate modifica obiectul reglementării, cu condiția ca acestea să intervină înainte de expirarea termenului şi să indice, când este cazul, noul termen.

IV. DISPOZIȚII FINALE

Art. 21. Prezentul regulament poate fi modificat și completat prin dispoziție de Primar în condițiile legii.

Art. 22. Orice alte prevederi necuprinse în prezentul regulament se vor completa sau prelua în funcție de situația de fapt și de drept din legislația specifică domeniului de activitate. 

Actualizat la:
5 noiembrie 2020

Sari la conținut