PROIECT DE HOTĂRÂRE 98/19.06.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 98| din data de 19.06.2023

Privind aprobarea unui contract de asociere între Județul Ilfov – Consiliul Judeţean, U.A.T. Mogoșoaia și Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Adresa cu nr. 15453 din 14.06.2023 a U.A.T. Mogoșoaia, înregistrată la Județul Ilfov – Consiliul Județean cu nr. 11429 din 14.06.2023 prin care se solicită sprijinul în vederea realizării de activități de igienizare/salubrizare a cuvetei lacului Mogoșoaia și a malurilor acestuia;

Prevederile art. 3 și 4 paragrafele 1-4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art.9 lit. b) din Legea nr. 350/2001 privind îmbunătățirea calității vieții oamenilor și colectivităților umane și lit. c) privind gestionarea în spiritul dezvoltării durabile a peisajului, componentă de bază a patrimoniului natural și cultural și a resurselor naturale;

Prevederile art.7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. i), alin. (9) lit. c), art. 196 alin. (1) lit. a)din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea unui contract de asociere între Județul Ilfov – Consiliul Judeţean, UAT Mogoșoaia și Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea, în vederea realizării de activități de igienizare/salubrizare a cuvetei lacului Mogoșoaia și a malurilor acestuia, ce face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.2 Împuternicirea domnului Paul Mihai Nicu Precup, primarul Comunei Mogoșoaia, să semneze contractul de asociere prevăzut la art.1, precum și orice alte documente necesare pentru derularea în bune condiții a proiectului.

Art. 3 Alocarea sumei de 1000 lei din Bugetul local al Comunei Mogoșoaia de la capitolul 67.02.

Inițiator
Viceprimar
Florin Răducu Covaci
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
19 iunie 2023

Sari la conținut