PROIECT DE HOTĂRÂRE 90/12.06.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 90| din data de 12.06.2023

Pentru completarea HCl nr. 61/23.05.2023 privind acceptarea Declarației de renunțare a imobilului teren în suprafață de 141,30 mp situat în intravilanul comunei Mogoșoaia, județ Ilfov

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Prevederile art. 553, art. 562 alin. (2), art. 889 Cod Civil;

Conform art. 205 al Regulamentul de recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, din 08.02.2023 aprobat prin Ordinul ANCPI nr. 600/2023;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 296 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Completarea art. 1 din HCl nr. 61/23.05.2023 în sensul următor: “Acceptarea Declarației de renunțare nr. 598 din 05.05.2023 prin care se renunță la dreptul de proprietate asupra cotei-părți indivize de 14132/1000000 în procent de 1,4132% reprezentând suprafața indiviză de 141,30 mp situat în intravilanul comunei Mogoșoaia, județ Ilfov, având categoria de folosință drum de acces în suprafață totală de 9.584 mp, identificat cu nr. cadastral 65158, înscris în cartea funciară nr. 65158.

Art. II Celelatle prevederi ale HCL nr. 61/23.05.2023 își păstrează valabilitatea.

Inițiator
Viceprimar
Florin Răducu Covaci
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
13 iunie 2023

Sari la conținut