PROIECT DE HOTĂRÂRE 73/16.05.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 73 | din data de 16.05.2023

Pentru aprobarea elaborării și implementării Strategiei de Dezvoltare Locală, în cadrul parteneriatului LEADER al GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ VLASIA ILFOV NORD-EST

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Ghidul solicitantului pentru accesarea submăsurii 19.1 „Sprijin Pregătitor”, sesiunea 2023;

Planul Strategic 2023-2027;

Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027;

Prevederile OUG  26/2000  privind  asociațiile  si  fundațiile,  cu  modificările  si  completările ulterioare;

Prevederile art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;

Prevederile art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Prevederile art. 7 alin. (2), art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;

Prevederile art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;

In temeiul art. 129, 133, 139 alin (3), lit. d) și lit. f), 196 alin (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al Romaniei, cu modificările si completările ulterioare,

SE PROPUNE:

Art. 1 Se aproba extinderea în parteneriatul LEADER al GAL VLASIA ILFOV NORD-EST pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală finanțată prin PS 2023-2027 și PIDS 2021-2027 cu teritoriul UAT MOGOȘOAIA.

 Art. 2. Se aprobă sustinerea participării UAT MOGOȘOAIA la Acordul de Parteneriat LEADER al GAL VLASIA ILFOV NORD-EST, care va pregăti și va implementa viitoarea Strategie de Dezvoltare Locală 2023-2027 finantata  prin PS 2023-2027 și PIDS 2021-2027.

Art. 3 Se mentionează că UAT MOGOȘOAIA va face parte din  parteneriatul LEADER al GAL VLASIA ILFOV NORD-EST și că UAT MOGOȘOAIA nu va adera la un alt parteneriat ce va implementa o Strategie de Dezvoltare Locală cu finanțare prin PS 2023-2027.

Art. 4 Se aprobă valabilitatea prezentului proiect de hotărâre pentru obținerea de către  Asociatia  Grupul  de  Acțiune  Locala VLASIA ILFOV NORD-EST a sprijinului  pregătitor, pentru selecția și implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2023-2027.

Art. 5 Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa calitate de ordonator principal de credite.

Inițiator
Viceprimar
Florin Răducu Covaci
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
17 mai 2023

Sari la conținut