PROIECT DE HOTĂRÂRE 72/26.03.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 72 | din data de 26.03.2024

Privind aprobarea schimbării sediului social al societății ECOTRANS STCM SRL

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local,

HCL Chitila nr. 48 din data de 06.03.2024 prin care s-a aprobat darea în folosinţă gratuită către societatea ECOTRANS SCTM SRL, operator de transport public regional, a spațiului în suprafață de 248,58 mp, aflat la mansarda imobilului situat în Chitila, Șos. Banatului nr. 2, jud. Ilfov, compus din teren și construcție, care aparţine domeniului public al orașului Chitila;

Prevederile art. 191 și următoarele din Legea nr. 31/1990;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea schimbării sediului social al societății ECOTRANS STCM SRL din șos. Banatului, nr. 70, camera 4, Oraș Chitila, Jud. Ilfov în șos. Banatului nr. 2, mansarsă, Oraș Chitila, jud. Ilfov.

Art. 2 Împuternicirea Primarului Comunei Mogoșoaia, domnul Paul Mihai Nicu Precup, în vederea aprobării și semnării hotărârii Adunării Generale  a Asociaților de schimbare a sediului social și a actului constitutiv actualizat.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoșoaia va asigura executarea prevederilor prezentului proiect de hotărâre, după adoptarea acestuia.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezentul proiect de hotărâre Prefecturii Județului Ilfov pentru verificare și il va transmite spre afișare în Monitorul Oficial Local pentru a fi cunoscut de cetățeni

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
27 martie 2024

Sari la conținut