PROIECT DE HOTĂRÂRE 70/30.06.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 70 | din data de 30.06.2022

Privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a terenului în suprafață de 883 mp identificat cu nr. cadastral 63848 aflat în domeniul public al Comunei Mogoșoaia, înscris în Cartea Funciară nr. 63848 Mogoșoaia

Având în vedere:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Prevederile art. 132 din ordinul 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție si înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;

Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) precum și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G .nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Dezmembrarea terenului în suprafață de 883 mp identificat cu nr. cadastral 63848 aflat în domeniul public al Comunei Mogoșoaia, înscris în Cartea Funciară nr. 63848 Mogoșoaia, conform propunerii de dezmembrare din anexa nr. 1.

Art. 2 Împuternicirea doamnei Roxana-Cristina Chihai, în calitate de viceprimar al comunei Mogoșoaia, în vederea semnării tuturor documentelor necesare dezmembrării terenului.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar
General Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
1 iulie 2022

Sari la conținut