PROIECT DE HOTĂRÂRE 70/16.05.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 70 | din data de 16.05.2023

Privind desemnarea membrului titular și a membrului supleant în cadrul Consiliului pentru Dezvoltare Regională București Ilfov

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România;

Conform art. 2 alin.(2) din Regulamentul cadru de organizare și funcționare a consiliilor pentru dezvoltare regională aprobat prin H.G. nr. 1256/2004;

Prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Potrivit art. 129 alin. (2) lit. e), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

SE PROPUNE:

Art. 1 Desemnarea domnului Paul Mihai Nicu Precup ca membru titular în cadrul Consiliului pentru Dezvoltare Regională București Ilfov și a domnului Daniel Dobre ca membru supleant.

Art. 2 De la data aprobării prezentului proiect de hotărâre își încetează aplicabilitatea prevederile HCL nr. 829/23.12.2020.

Inițiator
Viceprimar
Florin Răducu Covaci
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
17 mai 2023

Sari la conținut