PROIECT DE HOTĂRÂRE 65/16.05.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 65 | din data de 16.05.2023

Privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov nr. 38051/02.05.2023, inregistrata la comuna Mogosoaia 10432/02.05.2023;

Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare respectiv prevederile art. 8 alin. 3 lit. k coroborat cu cele ale art. 10 alin. 5;

Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;

În aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.d) și alin.(7) lit.n), art.133 alin.(1), art.139 alin.(1) și art.196 alin (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

SE PROPUNE:

Art. 1 (1) Acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București–Ilfov ca, în numele și pe seama Comunei Mogoșaoai să aprobe Actul Adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători în regiunea București-Ilfov nr. 7/29.07.2021, încheiat cu operatorul regional Societatea de Transport București STB SA.

(2) Actul adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători în regiunea București-Ilfov nr. 7/29.07.2021 se constituie în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul proiect hotărâre.

Art.2 (1) Acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, ca în numele și pe seama Comunei Mogoșoaia să aprobe Actul Adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători în regiunea București-Ilfov nr. 6/29.07.2021, încheiat cu operatorul regional Serviciul de Transport Voluntari SA.

(2) Actul adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători în regiunea București-Ilfov nr. 6/29.07.2021 se constituie în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul proiect hotărâre.

Art.3 (1) Acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, ca în numele și pe seama Comunei Mogoșoaia să aprobe Actul Adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători în regiunea București-Ilfov nr. 5/29.07.2021, încheiat cu operatorul regional Ecotrans STCM SRL.

(2) Actul adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători în regiunea București-Ilfov nr. 5/29.07.2021 se constituie în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul proiect hotărâre.

Art.4 (1) Acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, ca în numele și pe seama Comunei Mogoșoaia să aprobe Actul Adițional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători în regiunea București-Ilfov nr. 8/13.05.2022, încheiat cu operatorul regional SC Regio Serv Transport SRL.

(2) Actul adițional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători în regiunea București-Ilfov nr. 8/13.05.2022 se constituie în anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezentul proiect hotărâre.

Art.5 Acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, ca în numele și pe seama Comunei Mogoșoaia să aprobe modificarea următoarelor Documente asociate: Documentul Asociat 1-Regulament pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul București și Județul Ilfov, Documentul Asociat 2-Caiet de sarcini al serviciilor publice de transport local de călători prin curse regulate în regiunea București-Ilfov, Documentul Asociat 4-Programul de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul UAT-urilor membre ale Entității Contractante, Documentul Asociat 5-Programul de investiții al Operatorului, Documentul Asociat 6-Lista punctelor de distribuție a titlurilor de călătorie și programul de funcționare, Documentul Asociat 8-Metodologia pentru distribuția veniturilor pe Operatori, aferente Contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 5/29.07.2021, 6/29.07.2021, 7/29.07.2021 și 8/13.05.2022, încheiate cu Ecotrans STCM SRL, Serviciul de Transport Voluntari SA, Societatea de Transport București STB SA, respectiv SC Regio Serv Transport SRL.

Art.6 Acordarea mandatului special Președintelui Asociației ca în numele și pe seama Comunei Mogoșoaia să semneze Actele Adiționale la Contractele de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători în regiunea București-Ilfov nr., 5/29.07.2021, 6/29.07.2021, 7/29.07.2021 și 8/13.05.2022, încheiate cu operatorii regionali Ecotrans STCM SRL, Serviciul de Transport Voluntari SA, Societatea de Transport București STB S.A, respectiv SC Regio Serv Transport SRL.

Art.7 Acordarea mandatului unui reprezentant al Comunei Mogoșoaia, să semneze Actele Adiționale la Contractele de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători în regiunea București-Ilfov nr. 5/29.07.2021, 6/29.07.2021, 7/29.07.2021 și 8/13.05.2022, încheiate cu operatorii regionali Ecotrans STCM SRL, Serviciul de Transport Voluntari SA, Societatea de Transport București STB S.A, respectiv SC Regio Serv Transport SRL.

Inițiator
Viceprimar
Florin Răducu Covaci
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
17 mai 2023

Sari la conținut