PROIECT DE HOTĂRÂRE 63/16.05.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 63 | din data de 16.05.2023

Privind acceptarea Declarației de renunțare a imobilului teren în suprafață de 141,30 mp situat în intravilanul comunei Mogoșoaia, județ Ilfov

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Prevederile art. 553, art. 562 alin. (2), art. 889 Cod Civil;

Conform art. 205 al Regulamentul de recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, din 08.02.2023 aprobat prin Ordinul ANCPI nr. 600/2023;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 296 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

SE PROPUNE:

Art. 1 Acceptarea Declarației de renunțare a imobilului teren în suprafață de 141,30 mp situat în intravilanul comunei Mogoșoaia, județ Ilfov, identificat cu nr. cadastral 65158 cu destinația drum acces, înscris în cartea funciară nr. 65158.

Art. 2 Trecerea terenului în suprafață de 141,30 mp situat în intravilanul comunei Mogoșoaia, județ Ilfov, identificat cu nr. cadastral 65158 cu destinația drum acces, înscris în cartea funciară nr. 65158 din domeniul privat în domeniul public al Comunei Mogoșoaia.

Inițiator
Viceprimar
Florin Răducu Covaci
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
17 mai 2023

Sari la conținut