PROIECT DE HOTĂRÂRE 47/15.02.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 47 | din data de 15.02.2024

Privind aprobarea Regulamentul de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor și persoanelor singure care se află în situații de necesitate cauzate de calamități naturale, incendii, accidente precum și pentru alte situații deosebite

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

În temeiul art. 4, art. 5 alin. (1) lit. e) (ii) din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul art. 59 și art. 60 din Hotărârea Guvernului României nr. 1154/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 196/2026 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (7) lit. b) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea Regulamentul de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor și persoanelor singure care se află în situații de necesitate cauzate de calamități naturale, incendii, accidente precum și pentru alte situații deosebite, conform anexei la prezentul proiect de hotârâre.

Art. 2 De la data aprobării prezentului proiect de hotărâre își încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârilor Consiliului Local Mogoșoaia nr. 39/2023 si nr. 143/2023.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoșoaia va asigura executarea prevederilor prezentului proiect de hotărâre, după adoptarea acestuia.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezentul proiect de hotărâre Prefecturii Județului Ilfov pentru control și verificarea legalității și o va afișa în locurile publice pentru a fi cunoscut de cetățeni.

Inițiator
Viceprimar
Florin Răducu Covaci
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
15 februarie 2024

Sari la conținut